ព័ត៌មាន​ជំនួយ និង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​បន្ថែម

ព័ត៌មាន​ជំនួយ និង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​បន្ថែម ផ្តល់​ជំនួយ​ពេល​អ្នក​ធ្វើការ។

ព័ត៌មាន​ជំនួយ

Tips provide you with the names of toolbar buttons. To display a tip, rest the pointer over a toolbar button until the name of the button appears.

Tips are also displayed for some elements in a document, such as chapter names when you scroll through a long document.

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

Tips are always enabled.


ព័ត៌មាន​ជំនួយ​បន្ថែម

Extended Tips provide a brief description about buttons and commands. To display an extended tip, press Shift+F1, then point to a button or command.

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ប្រសិនបើ​អ្នក​តែងតែ​​ចង់​ពង្រីក​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​ជំនួស​ឲ្យ​ជំនួយ​ បើក​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​នៅ​ក្នុង - LibreOffice - ទូទៅ ។


Please support us!