រូប​តំណាង​ក្នុង​​ការ​ធ្វើ​ឯកសារ​​

រូប​តំណាង​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ឯកសារ​

មាន​រូប​តំណាង​បី​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ ដើម្បី​ទាញ​​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​​​ទៅ​នឹង​ព័ត៌មាន​ដែល​មាន​ប្រយោជន៍​បន្ថែម​ ។

រូប​តំណាង​ព្រមាន

The Important! icon points out important information regarding data and system security.


រូប​តំណាង​ចំណាំ

The Note icon points out extra information: for example, alternative ways to reach a certain goal.


រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

The Tip icon points out tips for working with the program in a more efficient manner.


Please support us!