រាង​និមិត្ត​សញ្ញា

បើក​​របារ​ឧបករណ៍​រាង​និមិត្តសញ្ញា​​ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់អ្នក​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Icon Symbol Shapes

រាង​និមិត្ត​សញ្ញា​


ចុច​រូបតំណាង​នៅលើ​របារ​ឧបករណ៍​រាង​និមិត្ត​សញ្ញា ហើយ​អូស​នៅក្នុង​ឯកសារ​ដើម្បី​គូរ​រូបរាង ។

note

រាង​មួយ​ចំនួន​មាន​ចំណុច​ទាញ​ពិសេស​ដែល​អ្នក​អាច​​​អូស​ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​លក្ខណៈ​របស់​រាង​ ។ ព្រួញ​កណ្តុរ​ផ្លាស់​ប្តូរ​​ទៅ​ជា​រូប​​ដៃ​​នៅ​លើ​ចំណុច​ទាញ​ពិសេស ។


Control points in a shape

Please support us!