ប្រអប់​លក្ខណសម្បត្តិ​សំណួរ

In the Query Properties dialog you can set two properties of the SQL Query, i.e. whether to return distinct values, and whether to limit the result set.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

In the Query Design View, choose Edit - Query Properties.


តម្លៃខុសគ្នា​

ពង្រីក​ឃ្លា​ជម្រើស​របស់ SQL Query ដែល​បាន​បង្កើត​នៅ​ក្នុង​ជួរឈរ​បច្ចុប្បន្ន​ដោយ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ DISTINCT ។ ផលវិបាក​គឺ​តម្លៃ​កើតឡើង​ដូចគ្នា​ជាច្រើន​ត្រូវ​បាន​រាយ​នៅ​ពេល​តែមួយ។

លីមីត

Adds a Limit to set the maximum number of records to return.

Please support us!