ប៉ឺត​ប៉ោង

បើក​របារ​ឧបករណ៍​ប៉ឺតប៉ោង​ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Icon Callouts

ប៉ឺត​ប៉ោង


ចុច​រូបតំណាង​ពី​របារ​ឧបករណ៍​ប៉ឺតប៉ោង បន្ទាប់​មក​អូស​នៅក្នុង​ឯកសារ​ដើម្បី​គូរ​រូបរាង ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

រាង​មួយ​ចំនួន​មាន​ចំណុច​ទាញ​ពិសេស​ដែល​​អ្នក​អាច​អូស​ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​របស់​​រាង​ ។ ព្រួញ​កណ្តុរ​ផ្លាស់​​ប្តូរ​ទៅ​ជា​រូបដៃ​​លើ​ចំណុច​ទាញ​ពិសេស ។


Please support us!