រាង​មូលដ្ឋាន

បើក​របារ​ឧបករណ៍​រាង​មូលដ្ឋាន​​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​បញ្ចូល​​ក្រាហ្វិក​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Icon Basic shapes

រាង​មូលដ្ឋាន


ចុច​រូបតំណាង​មួយ​នៅ​លើ​របារឧបករណ៍​រាង​មូលដ្ឋាន​​ ហើយ​បន្ទាប់​មក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​ដើម្បី​គូរ​រាង​ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

រាង​មួយ​ចំនួន​មាន​ចំណុច​ទាញ​ពិសេស​ដែល​អ្នក​អាច​អូស​ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​របស់​រាង​ ។ ព្រួញ​កណ្តុរ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទៅ​ជា​រូប​ដៃ​នៅ​លើ​ចំណុច​ទាញ​ពិសេស ។


Please support us!