ហ្គា​ម៉ា​​

បញ្ជាក់​តម្លៃ​ហ្គាម៉ា​សម្រាប់​ទិដ្ឋភាព​នៃ​វត្ថុ​ដែលបាន​ជ្រើស ដែល​ប៉ះពាល់​ដល់​​ពន្លឺ​នៃ​តម្លៃ​ពាក់​កណ្ដាល​ពណ៌ ។ តម្លៃ​ពី 0.10 (ហ្គាម៉ា​អប្បបរមា) ទៅ 10 (ហ្គាម៉ា​អតិបរមា) គឺ​អាច​ធ្វើបាន ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose Format - Image - Color.

From toolbars:

Icon Gamma

Gamma


Please support us!