​កម្រិត​ពន្លឺ​

បញ្ជាក់​​កម្រិត​ពន្លឺ​ សម្រាប់​​​មើល​​រូប​ភាព​ក្រាហ្វិក​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​ តម្លៃ​ពី​-១០០% (គ្មាន​កម្រិត​ពន្លឺ​ទាំង​អស់​) ទៅ + ១០០% (កម្រិត​ពន្លឺ​ពេញ​លេញ​) អាច​ធ្វើ​​បាន​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose Format - Image - Color.

From toolbars:

Icon Contrast

Contrast


Please support us!