​កម្រិត​ពន្លឺ​

បញ្ជាក់​​កម្រិត​ពន្លឺ​ សម្រាប់​​​មើល​​រូប​ភាព​ក្រាហ្វិក​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​ តម្លៃ​ពី​-១០០% (គ្មាន​កម្រិត​ពន្លឺ​ទាំង​អស់​) ទៅ + ១០០% (កម្រិត​ពន្លឺ​ពេញ​លេញ​) អាច​ធ្វើ​​បាន​ ។

Icon

កម្រិត​ពណ៌​

Please support us!