ពន្លឺ​

​បញ្ជាក់​​ពន្លឺ​សម្រាប់​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​ តម្លៃ​ពី​-១០០​% (តែ​ពណ៌​ខ្មៅ​​) ទៅ​ + ១០០​% (តែ​ពណ៌​ស​) អាច​ធ្វើ​បាន​ ។

Icon Brightness

​ពន្លឺ

Please support us!