​ពណ៌​ក្រហម​

បញ្ជាក់​សមាមាត្រ​នៃ​សមាសភាគ​ពណ៌​ក្រហម RGB សម្រាប់​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​ដែលបាន​ជ្រើស ។ តម្លៃ​ពី -១០០% (គ្មាន​ពណ៌​ក្រហម) ទៅ +១០០% (ក្រហម​ពេញ) គឺ​អាច​ធ្វើបាន ។

រូបតំណាង

ក្រហម

Please support us!