​ពណ៌​ក្រហម​

បញ្ជាក់​សមាមាត្រ​នៃ​សមាសភាគ​ពណ៌​ក្រហម RGB សម្រាប់​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​ដែលបាន​ជ្រើស ។ តម្លៃ​ពី -១០០% (គ្មាន​ពណ៌​ក្រហម) ទៅ +១០០% (ក្រហម​ពេញ) គឺ​អាច​ធ្វើបាន ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose Format - Image - Color.

From toolbars:

Icon Red

ក្រហម


Please support us!