​របៀប​ជម្រើស​​

Here you can switch between different selection modes.

ពេល​អ្នក​ចុច​នៅ​ក្នុង​វាល ម៉ឺនុយ​លេចឡើង​នឹង​បង្ហាញ​ជាមួយ​ជម្រើស​ដែល​មាន៖

របៀប

​​បែប​ផែន​​

ជម្រើស​ស្តងដារ

This is the default selection mode for text documents. With the keyboard, selections can be performed by Shift+navigation key (arrows, Home, End, Page Up, Page Down). With the mouse, click in the text where the selection is to start, hold the left mouse button and move to the end of the selection. Release the mouse key to end selection.

ជម្រើស​ពង្រីក (F8)

By using the arrow keys or the Home and End keys you can extend or crop the current selection. Clicking into the text selects the text between the current cursor position and the click position.

ជម្រើស​បន្ថែម (ប្ដូរ (Shift)+F8)

ជម្រើស​ថ្មី​មួយ​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទៅ​ជម្រើស​ដែល​មាន​ស្រាប់ ។ លទ្ធផល​គឺ​ជា​ជម្រើស​ច្រើន ។

Block selection (+Shift+F8)

បណ្ដុំ​អត្ថបទ​ដែលអាច​ជ្រើសបាន ។


Please support us!