​របៀប​បញ្ចូល​​

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Click in the field to toggle the modes (except in the LibreOffice Basic IDE, where only the Insert mode is active). If the cursor is positioned in a text document, you may also use the Insert key (if available on your keyboard) to toggle the modes.

របៀប

លទ្ធផល

បញ្ចូល

ក្នុង​របៀប​បញ្ចូល​ អត្ថបទ​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ទីតាំង​ដែល​ទស្សទ្រនិច​ស្ថិត​នៅ និង អត្ថបទ​ដូច​ខាង​ក្រោម​ ត្រូវ​បាន​រំកិល​​ទៅ​ស្តាំ ។ ទស្សទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​បន្ទាត់​បញ្ឈរ​​មួយ ។

លើ

ក្នុង​របៀប​សរសេរ​​ជាន់​ពី​លើ​ អត្ថបទ​ដែល​មាន​ស្រាប់​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​បាន​ជំនួស​ដោយ​អត្ថបទ​ថ្មី​ ។ ទស្សន៍​ទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​បន្ទាត់​បញ្ឈរ​ក្រាស់​មួយ​ ។


Please support us!