រត់​ពាក្យ​បញ្ជា​ SQL ដោយ​ផ្ទាល់​

In Native SQL mode you can enter SQL commands that are not interpreted by LibreOffice, but are instead passed directly to the data source. If you do not display these changes in the design view, you cannot change back to the design view.

សម្រាប់ SQL ដើម ​ខ្សែអក្សរ​ SQL ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​បន្ត​ទៅ​ប្រព័ន្ធ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​ដោយ​មិនបាន​វាយ​តម្លៃ​ជាមុន​ដោយ​ LibreOffice ។ ជា​ឧទាហរណ៍​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចូល​ដំណើរ​ការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​តាមរយៈ​ផ្ទៃ​ប្រទាក់​របស់​ ODBC ខ្សែអក្សរ​ត្រូវ​បាន​​បញ្ចូន​ទៅ​កម្មវិធី​បញ្ជា​ ODBC និង​ ត្រូវ​បាន​ដំណើរ​ដោយ​វា​ ។

Run SQL command directly Icon

រត់​ពាក្យ​បញ្ជា​ SQL ​ដោយ​ផ្ទាល់

Click the icon again to return to normal mode, in which the changes in the New Query Design are synchronized with the permitted changes through SQL.

Please support us!