ការកំណត់​ថេប​ (Tab)

នៅ​លើ​បន្ទាត់​ កំណត់​ថេប(Tab) សម្រាប់​កថា​ខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន​ ឬ​ កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទាំង​អស់​ ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ​ ។

ជា​ដំបូង​ ថេប​(Tab) លំនាំ​ដើម​ត្រូវ​​បាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​បន្ទាត់​ផ្ដេក​ ។ កាល​ណា​អ្នក​កំណត់​ថេប​ (Tab) មួយ​ មាន​តែ​ថេប​​(Tab) លំនាំ​ដើម​ទៅ​ស្តាំ​នៃ​ថេប​ (Tab) ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់​អាច​ប្រើ​បាន​ ។​

ការ​បញ្ចូល​ និង កែសម្រួល​ឈប់​ថេប

Please support us!