ប្រភព​ទិន្នន័យ​របស់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​

Displays, in the data source browser, the table that is linked to the current document.

រូបតំណាង

ប្រភព​ទិន្នន័យ​របស់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន

ជ្រើស​ កែសម្រួល​ - ផ្លាស់​ប្តូរ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ដើម្បី​ជ្រើស​តារាង​ដទៃ​ទៀត ។

Please support us!