អនុវត្ត​តម្រង

ប្តូរ​រវាង​ទិដ្ឋភាព​ដែល​បាន​ត្រង​ និង មិន​បាន​ត្រង​របស់​តារាង​ ។​

Icon Form Filter

អនុវត្ត​តម្រង

The Apply Filter function retains form-based filters that have been set. You do not need to redefine them.

Please support us!