តម្រង​​ផ្អែក​លើ​សំណុំ​បែប​បទ​​

ចាប់​ផ្តើម​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ដើម្បី​ត្រង​ទិន្នន័យ​ដែល​មើល​ឃើញ​ដោយ​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​​ ។​

Unlike the normal search, which is activated by the Find Record icon on the Form bar, you can search more quickly by using the form-based filter. Usually a quick database server is charged with the search. Also, you can enter more complex search conditions.

Icon Form Filter

តម្រងផ្អែក​លើ​សំណុំ​បែប​បទ

​ការ​ស្វែង​រក​ជាមួយ​តម្រង​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​

Please support us!