សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ប្រៀបធៀប

សញ្ញាប្រមាណវិធី​ប្រៀបធៀប​ដូចខាងក្រោម​អាច​ត្រូវបាន​កំណត់​ក្រោម លក្ខខណ្ឌ នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ តម្រង​ស្តង់ដារ

សញ្ញាប្រមាណវិធី​ប្រៀបធៀប

​​បែប​ផែន​​

ស្មើ (=)

បង្ហាញ​តម្លៃ​ស្មើ​ទៅ​នឹង​លក្ខខណ្ឌ​

តូច​ជាង (<)

បង្ហាញ​តម្លៃ​តូច​ជាង​លក្ខខណ្ឌ​ ។

ធំ​ជាង (>)

បង្ហាញ​តម្លៃ​ធំ​ជាង​លក្ខខណ្ឌ​

តូច​ជាង​ ឬ​ ស្មើ​​​នឹង (< =)​

បង្ហាញ​តម្លៃ​ដែល​តូច​ជា​ង​ ឬ​ស្មើ​លក្ខខណ្ឌ​ ។

ធំជាង ឬ​ស្មើនឹង​ (> =)

បង្ហាញ​តម្លៃ​ ដែល​ធំ​ជាង​ ឬ​ ស្មើ​លក្ខខណ្ឌ​ ។

មិនស្មើ (< >)

បង្ហាញ​តម្លៃ​ដែល​មិន​ស្មើ​នឹង​លក្ខខណ្ឌ​ ។

ធំបំផុត

បង្ហាញ​តម្លៃ​ធំ​បំផុត​ N (តម្លៃ​លេខ​ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​) ។

តូច​បំផុត

បង្ហាញ​តម្លៃ​តូច​បំផុត​របស់​ N (​តម្លៃ​លេខ​ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​) ។

ធំបំផុត​ %

បង្ហាញ​ N% ធំបំផុត​ (​តម្លៃ​លេខ​ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​) របស់​តម្លៃ​សរុប​ ។

តូចបំផុត %

បង្ហាញ​ N% តូច​បំផុត​ (តម្លៃ​លេខ​ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​) របស់​តម្លៃ​ទាំង​មូល​ ។


Please support us!