តម្រង​ស្តង់ដារ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​កំណត់​ជម្រើស​តម្រង​ ។

ប្រើ​ តម្រង​ស្តង់ដារ​​ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើងវិញ​ និង​ ដើម្បី​ផ្សំជម្រើស​ស្វែង​រក​ បំពេញ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​  ។

រូបតំណាង

តម្រង​​​​​​ខ្នាត​​គំរូ

LibreOffice រក្សាទុក​ការ​កំណត់​តម្រង​បច្ចុប្បន្ន​សម្រាប់​ពេល​បន្ទាប់ ​ដែល​អ្នក​បើក​ប្រអប់នេះ​ ។

ដើម្បី​លុប​តម្រង​បច្ចុប្បន្ន អ្នក​ត្រូវ​ចុច​រូបតំណាង កំណត់​តម្រង/តម្រៀប​ឡើងវិញ

Please support us!