បញ្ចូល​ជួរ​ឈរ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

បញ្ចូល​វាល​ទាំងអស់​នៃ​កំណត់ត្រា​ដែល​បានសម្គាល់​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​ទីតាំង​ដែល​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ ។ រូបតំណាង​អាច​មើល​ឃើញ​តែ​ក្នុង​ករណី​ដែល​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​គឺ​ជា​ឯកសារ​អត្ថបទ​ ឬ​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

រូបតំណាង

ទិន្នន័យទៅអត្ថបទ​

Please support us!