ធ្វើ​ឲ្យស្រស់​​

ធ្វើ​ឲ្យស្រស់​នូវ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ ។ ក្នុង​បរិស្ថាន​អ្នក​ប្រើ​ច្រើន​នាក់ ការ​ធ្វើ​ឲ្យស្រស់​នូវ​ទិន្នន័យ​​​ បញ្ជាក់ថា​វា​នៅ​​តែ​ថ្មី ។

Icon Refresh

ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រស់

ចុច​ព្រួញ​នៅ​ជាប់នឹង​​រូបតំណាង​ ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រស់ដើម្បី​បើក​ម៉ឺនុយ​រង​មួយ​ជាមួយ​ពាក្យ​បញ្ជា​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

Please support us!