បិទ​/​បើក​ កម្មវិធី​រុក​រក​​

បិទ/បើក​ទិដ្ឋភាព​កម្មវិធី​រុករក​ប្រភព​ទិន្នន័យ ។ រូបតំណាង បិទ/បើក​កម្មវិធី​រុករក អាច​មើល​ឃើញ​នៅ​លើ របារ​ទិន្នន័យ​តារាង

រូបតំណាង

បិទ/បើក​ កម្មវិធី​រុករក

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​ប្រភព​ទិន្នន័យ អ្នក​នឹង​ឃើញ​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ដែលបានចុះឈ្មោះ​នៅ​ក្នុង LibreOffice ដោយ​មាន​តារាង និង​សំណួរ​របស់​វា ។

ការ​បង្កើត​ការ​តភ្ជាប់​មួយ​​ - ខណៈ​ពេល​ដែល​អ្នក​ជ្រើស​តារាង​ ឬ​សំណួរ​នីមួយៗ​ ការ​តភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ ។ ​កាល​ណា​ការ​ត​ភ្ជាប់​ត្រូវ​​បើក​ ឈ្មោះ​របស់​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ ធាតុ​សំណួរ​ និង តារាង​បាន​ជ្រើស​ ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ប្រភេទ​ដិត​ ។

Please support us!