បិទ​បង្អួច

Closes the current window. Choose Window - Close Window, or press +F4. In the print preview of LibreOffice Writer and Calc, you can close the current window by clicking the Close Preview button.

ប្រសិន​បើ​ទិដ្ឋភាព​បន្ថែម​របស់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​បើក​ដោយ​ បង្អួច​ - បង្អួច​ថ្មី ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​នឹង​បិទ​តែ​ទិដ្ឋភាព​បច្ចុប្បន្ន​ ។

Please support us!