ឯកសារ​ថ្មី

Use the New Document tab from the Hyperlink dialog to set up a hyperlink to a new document and create the new document simultaneously.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Click Hyperlink icon on Standard bar, click New Document.


Hyperlink New Document Dialog Image

ឯកសារ​ថ្មី

បញ្ជាក់​ឈ្មោះ​ ផ្លូវ​ និង​ ប្រភេទ​របស់​ឯកសារ​ថ្មី​ក្នុង​តំបន់​នេះ​ ។

កែ​សម្រួល​​ឥឡូវ

Specifies that the new document is created and immediately opened for editing.

កែ​សម្រួល​​ពេល​ក្រោយ

Specifies that the document is created but it is not immediately opened.

ឯកសារ

Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink.

ជ្រើស​ផ្លូវ

Opens the Select Path dialog, where you can select a path.

ប្រភេទ​​ឯកសារ

Specifies the file type for the new document.

​កំណត់ផ្សេង​ៗ

ស៊ុម

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​របស់​ស៊ុម​ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ឯកសារ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​បើក  ឬ​ជ្រើស​ស៊ុម​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន​ពី​បញ្ជី ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ទុក​ឲ្យ​ប្រអប់​នេះ​ទទេ ឯកសារ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​បើក​នៅ​ក្នុង​បង្អួច​កម្មវិធី​រុករក​បច្ចុប្បន្ន ។

សំណុំ​បែបបទ

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

ព្រឹត្តិការណ៍

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

អត្ថបទ

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

ឈ្មោះ

Enter a name for the hyperlink. LibreOffice inserts a NAME tag in the hyperlink.

Please support us!