ឯកសារ​

Hyperlinks to any document or targets in documents can be edited using the Document tab from the Hyperlink dialog.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Click Hyperlink icon on Standard bar, click Document.


Hyperlink Doc Page Dialog Image

ឯកសារ

ផ្លូវ

Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink. If you do not specify a target frame, the file opens in the current document or frame.

If the URL refers to a folder, the standard file manager in your operating system opens showing the contents of the specified folder.

បើក​ឯកសារ

Opens the Open dialog, where you can select a file.

គោលដៅ​​ក្នុង​​ឯកសារ​

គោល​ដៅ

Specifies a target for the hyperlink into the document specified under Path.

គោល​ដៅ​​ក្នុង​ឯកសារ​

Opens the Target in Document dialog.

URL

Specifies the URL, which results from the entries in Path and Target.

​កំណត់ផ្សេង​ៗ

ស៊ុម

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​របស់​ស៊ុម​ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ឯកសារ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​បើក  ឬ​ជ្រើស​ស៊ុម​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន​ពី​បញ្ជី ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ទុក​ឲ្យ​ប្រអប់​នេះ​ទទេ ឯកសារ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​បើក​នៅ​ក្នុង​បង្អួច​កម្មវិធី​រុករក​បច្ចុប្បន្ន ។

សំណុំ​បែបបទ

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

ព្រឹត្តិការណ៍

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

អត្ថបទ

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

ឈ្មោះ

Enter a name for the hyperlink. LibreOffice inserts a NAME tag in the hyperlink.

Please support us!