ព័ត៌​មាន​ឯកសារ​​

បង្ហាញ​ព័ត៌​មាន​អំពី​​ LibreOffice ឯកសារ​មូល​ដ្ឋាន​​សកម្ម​ ។ ឈ្មោះ​របស់​ឯកសារ​ បណ្ណាល័យ​ និង​ ម៉ូឌុល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ ដែល​ញែក​ពី​គ្នា​ដោយ​ចំណុច​ ។

Please support us!