នាំ​ចេញ​ជា​ PDF ដោយ​ផ្ទាល់​

Exports the current document directly as PDF. No settings dialog is shown.

Icon Export Directly as PDF

នាំ​ចេញ​ដោយ​ផ្ទាល់​ជា PDF

D'oh! You found a bug (text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#ref_pdf_export not found).

Please support us!