កែសម្រួល​ឯកសារ​

ប្រើ​រូប​តំណាង​​ កែសម្រួល​ឯកសារ​​ ដើម្បិ​ធ្វើ​ឲ្យ​របៀប​កែសម្រួល​ សកម្ម ឬ​ មិន​សកម្ម​ ។

រូប​តំណាង

កែ​សម្រួល​ឯកសារ​

You can enable a selection cursor in a read-only text document or in the Help. Choose Edit - Select Text or open the context menu of a read-only document and choose Select Text. The selection cursor does not blink.

Please support us!