ផ្ទុក​ឡើង​វិញ​

ជំនួស​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ជា​មួយ​កំណែ​ដែល​បាន​រក្សា​ទុក​ចុង​ក្រោយ​ ។

ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​មួយ​ចំនួន​​បន្ទាប់ពី​ការ​រក្សា​ទុក​ចុង​ក្រោយ​ នឹងត្រូវ​​​​បាត់​បង់​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Reload.


Please support us!