ផ្ទុក URL

ផ្ទុក​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ដោយ​ URL ដែលបានបញ្ចូល ។ អ្នក​អាច​វាយ​ URL កែសម្រួល URL ឬ​ជម្រើស​មួយ​ពី​បញ្ជី ។ បង្ហាញ​ផ្លូវ​ពេញ​លេញ​នៃ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

Enable Load URL with the Visible Buttons command (right-click the toolbar).


Please support us!