បង្វិល​

ត្រឡប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Drag a corner handle of the object in the direction you want to rotate it.

រូបតំណាង

បង្វិល

Please support us!