រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ

បើក​របារឧបករណ៍ ក្បាលព្រួញ ។ ប្រើ​និមិត្តសញ្ញា​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ដើម្បី​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​​សម្រាប់​ចុង​បញ្ចប់​របស់​បន្ទាត់​ដែល​បានជ្រើស ។

រូបតំណាង​ រចនាប័ទ្ម​​ព្រួញ ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​តែ​ពេល​ដែល​អ្នក​បង្កើត​គំនូរ​មួយ​ជាមួយ​អនុគមន៍​គូរ​ ។ សម្រាប់​ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​ សូម​​មើល​ រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់ ផ្នែក​របស់​ជំនួយ ។

Icon Line Ends

រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ

Please support us!