អត្ថបទ​កំពុង​រង់​ពី​កំពូល​ទៅ​បាត

Specifies the vertical direction of the text.

Icon Text direction from top to bottom

ទិស​អក្សរ​ពី​កំពូល​​ទៅ​​បាត

Please support us!