អត្ថបទ​កំពុង​រត់​ពី​ឆ្វេង​ទៅ​ស្តាំ​

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon Text direction from left to right

ទិស​អក្សរ​ពី​ឆ្វេង​ទៅ​ស្តាំ

Please support us!