ខ្ទាស់​ទៅ​ក្រឡាចត្រង្គ

បញ្ជាក់​ថា​តើ​ត្រូវ​ផ្លាស់ទី​ស៊ុម ធាតុ​គំនូរ វត្ថុ​បញ្ជា​តែ​នៅ​ចន្លោះ​រវាង​ចំណុច​ក្រឡាចត្រង្គ​ប៉ុណ្ណោះ​ឬ​យ៉ាងណា។ ដើម្បី​ប្ដូរ​ស្ថានភាព​ស្ថានភាព​ក្រឡាចត្រង្គ​ឆក់​សម្រាប់​សកម្មភាព​បច្ចុប្បន្ន សូម​អូស​វត្ថុ​ដោយ​សង្កត់​គ្រាប់ចុច ឲ្យ​ជាប់។

Automatically aligns objects to vertical and horizontal grid lines.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose View - Grid and Helplines - Snap to Grid.

From toolbars:

Icon Snap to Grid

Snap to Grid


To override this feature, hold down the key when you drag an object.

Please support us!