ខ្ទាស់​ទៅ​ក្រឡាចត្រង្គ

បញ្ជាក់​ថាតើ​ត្រូវ​ផ្លាស់ទី​ស៊ុម ធាតុគំនូរ និង វត្ថុ​បញ្ជា​តែ​នៅរវាង​ចំណុច​ក្រឡាចត្រង្គ​ឬអត់ ។

រូបតំណាង

ខ្ទាស់​​ទៅ​​ក្រឡា​​ចត្រង្គ

Please support us!