អ្នក​ជំនួយការ​ប្រអប់​បន្សំ ៖ វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

ជាមួយ​នឹង​វាល​​បន្សំ​ អ្នក​អាច​រក្សា​ទុក​តម្លៃ​របស់​វាល​មួយ​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ឬ​បង្ហាញ​តម្លៃ​នេះ​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​ ។

តម្លៃ​របស់​អ្នក​ប្រើ​​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​វាល​បន្សំ​ ឬ​ បាន​ជ្រើស​ក្នុង​បញ្ជី​ អាច​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ក្នុង​តារាង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ចូល​ដំណើរ​ការ​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​ ។ ចំណាំ​ថា​ ការរក្សាទុក​​តម្លៃ​ក្នុង​តារាង​ផ្សេង​ទៀត​មិន​អាច​ធ្វើ​បាន​ ។ ប្រសិន​​បើ​តម្លៃ​មិន​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ​ ​ពួក​វា​នឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​តែ​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​ ។ ​នេះ​មាន​ប្រយោជន៍​ជា​ពិសេស​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​ HTML ដែល​​​តម្លៃ​​ដែល​បាន​បញ្ចូល​ ឬ​ ជ្រើស​​របស់​អ្នក​ប្រើ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​មួយ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.


តើ​​អ្នក​​ចង់​​រ​ក្សា​ទុក​​តម្លៃ​ ​ក្នុង​​វាល​​​មូលដ្ឋាន​​​ទិន្នន័យ​​ ឬទេ ?

ជម្រើស​ពីរ​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​សម្រាប់​សំណួរ​នេះ​ ៖

បាទ ខ្ញុំ​ចង់​រក្សាទុក​វា​ក្នុង​វាល​​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដូច​ខាងក្រោម ៖

Specifies whether the user's entered or selected combination field value should be saved in a database field. Several database table fields are offered which can be accessed in the current form.

ក្នុង​​ វត្ថុ​បញ្ជា​​ - លក្ខណសម្បត្តិ​​ វាល​​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹង​បង្ហាញ​ជា​ធាតុ​ក្នុង​ទំព័រ​ផ្ទាំង​​ ទិន្នន័យ​​ ក្រោម​​ វាល​​ទិន្នន័យ​ ។

វាល​បញ្ជី

Specifies the data field where the combination field value should be saved.

ទេ​​ ខ្ញុំ​គ្រាន់តែ​ចង់​រក្សាទុក​តម្លៃ​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ

Specifies that the value of this combination field will not be written in the database and will only be saved in the form.

Please support us!