អ្នក​ជំនួយការ ប្រអប់​បន្សំ/ប្រអប់​បញ្ជី ៖ ជម្រើស​តារាង

បញ្ជាក់លម្អិត​តារាង​មួយ​ពី​តារាង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​​អាច​ប្រើ​បាន​ ដែល​មាន​វាល​ទិន្នន័យ​ដែល​មាតិកា​របស់​វា​គួរ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​ធាតុ​បញ្ជី​មួយ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 1.


សម្រាប់​ប្រអប់​បញ្ជី​ តារាង​មួយ​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​តារាង​សំណុំ​បែប​បទ​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​បា្រប់​ ។ តារាង​តភ្ជាប់​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​​ត្រូវ​តែ​មានវាល​​ធម្មតា​មួយ​​​ជាមួយ​នឹង​តារាង​របស់​សំណុំ​បែប​បទ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ការ​តភ្ជាប់​នេះ​ធ្វើ​ឲ្យ​វា​អាច​បង្កើត​​សេចក្តី​​យោង​​ដែល​មាន​ន័យ​ពិត​ប្រាកដ​មួយ​ ។

សម្រាប់​ប្រអប់​បន្សំ​ គួរ​តែ​មាន​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​តារាង​សំណុំ​បែប​បទ​ និង​ តារាង​ដែល​មាន​​ទិន្នន័យ​ ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​ក្នុង​ប្រអប់​បន្សំ ។

តារាង

ក្នុង​វាល​​ តារាង​​ ជ្រើស​តារាង​ ដែល​មាន​វាល​​ទិន្នន័យ​ដែល​មាតិកា​របស់​វា​គួរ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​វាល​​វត្ថុ​បញ្ជា​ ។​

តារាង​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​នៅ​ទីនេះ​ បង្ហាញ​ក្នុង​​ លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​បញ្ជា​​ ជា​ធាតុ​មួយ​របស់​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ SQL ក្នុង​វាល​​​ មាតិកា​បញ្ជី​​ ។

Please support us!