អ្នក​ជំនួយការ ធាតុ​តារាង ៖ ជម្រើស​វាល

បញ្ជាក់​​ថា​តើ​វាល​​មួយ​ណា​ ក្នុង​វាល​​វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង​គួរ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បើក​របារ​ឧបករណ៍ វត្ថុ​បញ្ជា​សំណុំ​បែបបទ ចុច​រូបតំណាង​ វត្ថុ​បញ្ជា​បន្ថែម​ ចុច​រូបតំណាង វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង​ និង​អូស​កណ្ដុរ​ដើម្បី​បង្កើត​វាល ។ ការ​​​តភ្ជាប់​មូលដ្ឋាន​​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​តែ​មាន ។


វាល​​ដែល​មាន​

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

វាល​​ដែល​បាន​ជ្រើស

បង្ហាញ​វាល​ទិន្នន័យ ដែល​ត្រូវ​បាន​ទទួលយក​ទៅ​ក្នុង​វាល​សំណុំបែបបទ ។

Please support us!