តម្រង​ HTML និង សំណុំ​បែប​បទ

អ្នកអាច​ប្រើ​ធាតុ​វត្ថុបញ្ជា​ទាំងអស់ និង​ព្រឹត្តិការណ៍​សំណុំបែបបទ​ក្នុង​ឯកសារ HTML ។ មាន​ព្រឹត្តិការណ៍​លេខ​ដែលត្រូវ​កំណត់​កាលបរិច្ឆេទ (ឧទាហរណ៍ ព្រឹត្តិការណ៍​ផ្ដោត) ដែល​មិនបាន​ផ្លាស់ប្ដូរ ។ ពួកវា​នឹង​បន្ត​នាំចូល និង​នាំចេញ​ជា ONFOCUS, ONBLUR និង​ផ្សេងទៀត​សម្រាប់ JavaScript និង​ជា SDONFOCUS, SDONBLUR, និង​ផ្សេងទៀតសម្រាប់ LibreOffice Basic ។

ឈ្មោះ​នៃ​ប្រភេទ​ដែល​មាន​ចំណុច​ប្រទាក់ Listener និង ឈ្មោះ​វិធីសាស្ត្រ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍ ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​ផ្សេង​ទៀត​ទាំងអស់ ៖ ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ជា XListener::method ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ជា

SDEvent-XListener-method = "/* event-code */"

ចំណាំថា​ XListener- និង​​ សមាសភាគ​វិធីសាស្ត្រ​របស់​ជម្រើ​នេះ​គឺ​មិន​ប្រកាន់​អក្សរ​ធំ​តូច​ ។

ការ​ប្រើ​ព្រឹត្តិការណ៍​នៃ​វត្ថុ​បញ្ជា​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ដោយ​ប្រើ LibreOffice API ។ បើ​អ្នក​ផ្តល់​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​ទៅ​ឲ្យ​វត្ថុ​បញ្ជា នោះ​វត្ថុ​មួយ​​នឹង​ចុះ​ឈ្មោះ​ដោយ​ខ្លួន​វា​ផ្ទាល់​នៅ​ខាង​ក្នុង​ជា "Listener" សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​វត្ថុ​បញ្ជា​ជាក់លាក់​ ។ ដើម្បី​ធ្វើ​ដូចនេះ វត្ថុ​ត្រូវ​តែ​ប្រើ​ចំណុច​ប្រទាក់​ជាក់លាក់​មួយ ឧទាហរណ៍ ​ផ្ទៃ​ប្រទាក់ XFocusListener ដូច្នេះ​វា​អាច​​មាន​ប្រតិកម្ម​ដើម្បី​ផ្តោត​អារម្មណ៍​លើ​ព្រឹត្តិការណ៍ ។ នៅ​ពេល​ព្រឹត្តិការណ៍​កើត​ឡើង វត្ថុ​បញ្ជា​​នឹង​ហៅ​វិធីសាស្ត្រ​ពិសេស​នៃ​ចំណុច​ប្រទាក់ Listener នៅ​ពេល​វត្ថុ​បញ្ជា​ទទួល​ការ​ផ្តោត​អារម្មណ៍ ។ វត្ថុ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​នៅ​ខាង​ក្នុង នឹង​ហៅ​កូដ JavaScript ឬ LibreOffice Basic ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ទៅ​ឲ្យ​ព្រឹត្តិការណ៍ ។

តម្រង​ HTML ឥឡូវ​ប្រើ​ផ្ទៃ​ប្រទាក់​អ្នក​ស្តាប់​ជាក់​លាក់​ និង ឈ្មោះ​វិធី​សាស្ត្រ​ ដូច្នេះ​វា​​អាច​នាំ​ចូល​ និង នាំ​ចេញព្រឹត្តិការណ៍​ដូច​ដែល​ចង់​បាន​ ។ អ្នក​អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​ព្រឹត្តិការណ៍​ផ្តោត​អារម្មណ៍​មួយ​តាមរយៈ

<INPUT TYPE=text ONFOCUS="/* code */"

ប្រសើ​ជាង​តាម​រយៈ​

<INPUT TYPE=text SDEvent-XFocusListener-focusGained="/* code */"

ការ​ចុះ​ឈ្មោះ ។ ដូច្នេះ​ព្រឹត្តិការណ៍​ត្រូវ​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ដូច​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ រួម​ទាំង​អ្វីៗ​ដែល​មិន​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​ ។ ដើម្បី​កំណត់​ភាសា​ស្គ្រីប​របស់​ព្រឹត្តិការណ៍​ អ្នក​អាច​សរសេរ​បន្ទាត់​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ក្នុង​បឋម​កថា​ឯកសារ​ ៖

<META HTTP-EQUIV="content-script-type" CONTENT="...">

ឧទាហរណ៍ ដូចជា CONTENT អ្នក​អាច​ប្រើ "text/x-StarBasic" សម្រាប់ LibreOffice Basic ឬ "text/JavaScript" សម្រាប់ JavaScript ។ បើ​គ្មាន​ធាតុ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ នោះ JavaScript ត្រូវ​បាន​សន្មត ។

កំឡុង​ពេល​នាំ​ចេញ ​ភាសា​ស្គ្រីប​លំនាំ​ដើម​នឹង​ត្រូវ​បាន​កំណត់ ​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ម៉ូឌុល​ដំបូង​ដែល​រក​ឃើញ​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ម៉ាក្រូ​ ។ សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​ មាន​តែ​ភាសា​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​មួយ​ឯកសារ​ ។

Please support us!