បិទ​/​បើក​ របៀប​រចនា

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

On Form Controls toolbar or Form Design bar, click

Icon Design Mode

Design Mode On/Off


រូប​តំណាង​ចំណាំ

សូម​ចំណាំថាមុខងារ​​ បើក​ក្នុង​​របៀប​រចនា​​  ។ ប្រសិន ​បើក​ក្នុង​របៀប​រចនា​​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​ ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​បើក​ជានិច្ច​ក្នុង​របៀប​រចនា​ ដោយ​​មិន​គិត​អំពី​សភាព​ដែល​វា​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ ។


ប្រសិន​បើ​សំណុំ​បែប​បទ​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ និង អ្នក​បិទ​របៀប​រចនា​ របារ​សំណុំ​បែប​បទ​​ ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​រឹម​ទំព័រ​ខាង​ក្រោម​របស់​បង្អួច​ឯកសារ​ ។ អ្នក​អាច​កែសម្រួល​តំណ​ទៅ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ក្នុង​ លក្ខណសម្បត្តិ​សំណុំ​បែប​បទ​ ។

Please support us!