ទិន្នន័យ

The Data tab page allows you to assign a data source to the selected control.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.


note

For forms with database links, the associated database is defined in the Form Properties. You will find the functions for this on the Data tab page.


The possible settings of the Data tab page of a control depend on the respective control. You will only see the options that are available for the current control and context.
The following fields are available:

ក្រឡា​ដែល​បាន​តភ្ជាប់

Specifies the reference to a linked cell on a spreadsheet. The live state or contents of the control are linked to the cell contents. The following tables list the controls and their corresponding link type:

Check box with linked cell

អំពើ

លទ្ធផល

Select the check box:

TRUE is entered into the linked cell.

Deselect the check box:

FALSE is entered into the linked cell.

Tri-state check box is set to "undetermined" state:

#NV is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Check box is selected.
If entered value is FALSE or 0: Check box is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

ប្រអប់ធីក​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ទៅ​សភាព "មិន​បាន​កំណត់" ប្រសិន​បើ​វា​ជា​ប្រអប់ធី​ក​បី​ស្ថានភាព​ ប្រអប់​ផ្សេង​ទៀត​មិន​ត្រូវ​បានជ្រើស ។

Select the box. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Deselect the box. The Reference value box contains text:

ខ្សែអក្សរ​ទទេ​មួយ​ត្រូវ​បាន​ចម្លង​ទៅ​ក្រឡា ។

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

ប្រអប់​ធីក​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ ។

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

ប្រអប់ធីក​មិន​ត្រូវ​បានជ្រើស ។


ប៊ូតុង​ជម្រើស​ (ប៊ូតុង​មូល) ដែល​មាន​ក្រឡា​​ដែល​បាន​តភ្ជាប់

អំពើ

លទ្ធផល

Select the option button:

TRUE is entered into the linked cell.

Option button is deselected by selecting another option button:

FALSE is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Option button is selected.
If entered value is FALSE or 0: Option button is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Option button is deselected.

Click the option button. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Click another option button of the same group. The Reference value box contains text:

ខ្សែអក្សរ​ទទេ​មួយ​ត្រូវ​បាន​ចម្លង​ទៅ​ក្រឡា ។

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

ប៊ូតុង​ជម្រើស​ត្រូវ​បានជ្រើស ។

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

ប៊ូតុង​ជម្រើស​ត្រូវ​បានជម្រះ ។


ប្រអប់អត្ថបទ​ជាមួយ​ក្រឡា​ដែល​បាន​តភ្ជាប់

អំពើ

លទ្ធផល

Enter text into the text box:

Text is copied into the linked cell.

Clear the text box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number in the linked cell:

Text or number is copied into the text box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the text box.

Clear the linked cell:

Text box is cleared.


វាល​ជាលេខ​ និង វាល​ដែល​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ​​ជាមួយ​ក្រឡា​ដែល​បាន​តភ្ជាប់

អំពើ

លទ្ធផល

Enter a number into the field:

Number is copied into the linked cell.

Clear the field:

Value 0 is set in the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

Number is copied into the field.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Value 0 is set in the field.


ប្រអប់​បញ្ជី​ដែល​មាន​ក្រឡា​​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់

ប្រអប់បញ្ជី​គាំទ្រ​របៀប​តភ្ជាប់ខុស​គ្នា​ពីរ​ មើល​លក្ខណៈ​ "មាតិកា​របស់​ក្រឡា​ដែល​បាន​តភ្ជាប់" ។

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents.

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell.

អំពើ

លទ្ធផល

Select a single list item:

មាតិកា​ត្រូវ​បានតភ្ជាប់​ ៖ អត្ថបទ​របស់ធាតុ​ត្រូវ​​បាន​ចម្លង​​ទៅ​ក្នុង​ក្រឡា​ដែល​​បាន​តភ្ជាប់ ។

Selection is linked: Position of the selected item is copied into the linked cell.
For example, if the third item is selected, the number 3 will be copied.

Select several list items:

#NV is entered into the linked cell.

Deselect all list items:

Contents are linked: Linked cell is cleared.

Selection is linked: Value 0 is entered in the linked cell.

Enter text or a number into the linked cell:

Contents are linked: Find and select an equal list item.

Selection is linked: The list item at the specified position (starting with 1 for the first item) is selected. If not found, all items are deselected.

Enter a formula into the linked cell:

Find and select a list item that matches the formula result and link mode.

Clear the linked cell:

Deselect all items in the list box.

Change the contents of the list source range:

ធាតុ​ប្រអប់​បញ្ជី​តត្រូវ​បាន​​​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាពភាព​​​ដោយ​យោង​តាម​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ។ ជម្រើស​​ត្រូវ​បាន​បម្រុង​ទុក​ ។ នេះ​អាច​​​​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​​ទៅ​ក្រឡា​ដែល​បាន​តភ្ជាប់ ។


ប្រអប់ផ្សំ​ដែល​មាន​ក្រឡា​ដែល​បាន​តភ្ជាប់

អំពើ

លទ្ធផល

Enter text into the edit field of the combo box, or select an entry from the drop-down list:

Text is copied into the linked cell.

Clear the edit field of the combo box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number into the linked cell:

Text or number is copied into the edit field of the combo box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the edit field of the combo box.

Clear the linked cell:

Edit field of the combo box is cleared.

Change the contents of the list source range:

ធាតុ​បញ្ជី​ទម្លាក់ចុះ​ត្រូវ​បា​ន​​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​​​យោង​ទៅតាម​ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ ។ វាល​កែសម្រួល​របស់​ប្រអប់​បន្សំ​ និង ក្រឡា​ដែល​បានតភ្ជាប់​មិន​ត្រូវ​បានផ្លាស់​ប្តូរ​ទេ ។


ខ្សែអក្សរ​ទទេ​គឺ NULL

Defines how an empty string input should be handled. If set to "Yes", an input string of length zero will be treated as a value NULL. If set to "No", any input will be treated as-is without any conversion.

An empty string is a string of length zero (""). Normally, a value NULL is not the same as an empty string. In general, a term NULL is used to denote an undefined value, an unknown value, or "no value has been entered yet."

ប្រព័ន្ធ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ខុសគ្នា ហើយ​ពួកវា​អាច​គ្រប់គ្រង​ NULL ផ្សេងៗ​គ្នា ។ យោង​តាម​ឯកសារ​របស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​អ្នកកំពុង​តែ​ប្រើ ។

ជួរ​​របស់​​ក្រឡា​​​ប្រភព

Enter a cell range that contains the entries for a list box or combo box on a spreadsheet. If you enter a multi-column range, only the contents of the leftmost column are used to fill the control.

តម្លៃ​យោង (បិទ)

Check boxes and radio buttons in spreadsheets can be bound to cells in the current document. If the control is enabled, the value you enter in Reference value (on) is copied to the cell. If the control is disabled, the value from Reference value (off) is copied to the cell.

តម្លៃ​យោង (បើក)

You can assign a reference value to option buttons and check boxes. The reference value will be remitted to a server when sending the web form. With database forms the value entered here will be written in the database assigned to the control field.

តម្លៃ​យោង​សម្រាប់​សំណុំ​បែបបទ​បណ្តាញ

តម្លៃ​សេចក្តី​យោង​មាន​ប្រយោជន៍​ប្រសិន​បើ​អ្នក​រចនា​សំណុំ​បែបបទ​បណ្តាញ​មួយ​ និង​ព័ត៌មាន​នៅលើ​ស្ថាន​ភាព​របស់​វត្ថុ​បញ្ជា​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ ។ ប្រសិន​បើ​វត្ថុ​បញ្ជា​ត្រូវ​បានចុច​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ តម្លៃ​សេចក្តីយោង​ទាក់ទង​ត្រូវ​បាន​ផ្ញើ​ទៅ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ ។

ឧទាហរណ៍ ប្រសិន​បើ​​អ្នក​មាន​វាល​វត្ថុ​បញ្ជា​ពីរ​សម្រាប់ជម្រើស​ "ស្រី" និង "ប្រុស" និង​​ ផ្តល់​តម្លៃ​សេចក្តី​យោង​ ១ ​ទៅ​វាល "ស្រី" និង តម្លៃ ៣ ទៅវាល​ "ប្រុស" តម្លៃ​ ១​ ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​​ទៅ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ប្រើ​ចុច​វាល​ "ស្រី" និង តម្លៃ​ ២ ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​​​​ ប្រសិន​បើ​វាល "ប្រុស" ត្រូវ​បាន​ចុច ។

តម្លៃ​យោង​សម្រាប់​សំណុំ​បែបបទ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

សម្រាប់​​សំណុំ​បែបបទ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ អ្ន​កក៍​អាច​ធ្វើ​​ចរិកលក្ខណៈ​ស្ថាន​ភាព​របស់​ជម្រើស​ ឬ​ប្រអប់ធីក​ដោយ​តម្លៃ​សេចក្តី​យោង រក្សា​ទុក​វា​ក្នុង​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​សំណុំ​របស់ជម្រើស​ទាំង​បី​​ ឧទាហរណ៍ "កំពុង​ដំណើរ​ការ" "បញ្ចប់" និង "ដាក់ស្នើម្តង​ទៀត" ជាមួយ​តម្លៃ​សេចក្តី​យោង​រៀង​ខ្លួន​ៗ​ "ToDo" "OK" និង "RS" តម្លៃ​សេចក្តី​យោង​បង្ហាញ​​បង្ហាញ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ប្រសិន​បើ​ជម្រើស​នីមួយៗ​ត្រូវ​បាន​ចុច​ ។

ប្រភេទ​មាតិកា​បញ្ជី

Determines the data to fill the lists in list and combo boxes.

ជាមួយ​ជម្រើស "បញ្ជី​តម្លៃ" ធាតុ​ទាំងអស់​ដែល​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​វាល​ ធាតុ​បញ្ជី នៃផ្ទាំង​ ទូទៅ បង្ហាញ​ក្នុង​វត្ថុ​បញ្ជា ។ សម្រាប់សំណុំ​បែប​បទ​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ​ អ្នក​អាច​ប្រើ​តម្លៃ​យោង​ (មើលផ្នែក សេចក្តី​យោង​ដោយ​ប្រើ​បញ្ជី​តម្លៃ​ ) ។

បើ​មាតិកា​របស់​វត្ថុ​បញ្ជា​ត្រូវ​បាន​អាន​ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ អ្នក​អាច​កំណត់​ប្រភេទ​របស់​ប្រភព​ទិន្នន័យ ជាមួយ​ជម្រើស​ផ្សេង​ទៀត ។ ឧទាហរណ៍ អ្នក​អាច​ជ្រើស​រវាង​តារាង និង សំណួរ ។

មាតិកា​បញ្ជី

With database forms, specifies the data source for the list content of the form-element. This field can be used to define a value list for documents without a database connection.

ក្នុង​ករណី​​នៃ​សំណុំ​បែបបទ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ប្រភព​ទិន្នន័យ​​កំណត់​ធាតុ​របស់​​​​បញ្ជី​ ឬ​ប្រអប់ផ្សំ ។ អាស្រ័យ​លើ​ប្រភេទ​ដែល​បានជ្រើស​ អ្នក​មាន​ជម្រើស​​មួយ​រវាង​ប្រភពទិន្នន័យ​​​​ផ្សេងៗ​ក្រោម មាតិកា​បញ្ជី ឲ្យ​តែ​វត្ថុ​ទាំងអស់​​​មាន​ក្នុង​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ​របស់អ្នក​ ។ វត្ថុ​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ​ដែល​អាច​ប្រើ​បានទាំងអស់​​របស់​ប្រភេទ​បានជ្រើស​ក្រោម ប្រភេទ​របស់​មាតិកា​បញ្ជី ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​នៅ​ទីនេះ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បានជ្រើស​ជម្រើស "បញ្ជី​តម្លៃ" ជា​ប្រភេទ​ អ្នក​អាច​ប្រើ​សេចក្តី​យោង​សម្រាប់​សំណុំ​បែបបទ​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ​ ។ ប្រសិន​បើ​​ការ​បង្ហាញ​របស់​វត្ថុ​បញ្ជា​ត្រូវ​បាន​ត្រួត​ត្រា​ដោយ​ពាក្យ​បញ្ជា SQL មួយ សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ SQL ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ទីនេះ ។

ឧទាហរណ៍​នៃ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍ SQL ៖

សម្រាប់​ប្រអប់​បញ្ជី សេចក្តីថ្លែងការណ៍ SQL អាច​មាន​ទម្រង់​ដូចខាងក្រោម ៖

SELECT field1, field2 FROM table,

នៅ​ទីនេះ "តារាង​" គឺ​ជា​តារាង​ដែល​ទិន្នន័យ​របស់វា​​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​​ក្នុង​បញ្ជី​របស់​វត្ថុ​បញ្ជា (តារាង​បញ្ជី) ។ "វាល ១" គឺ​​ជា​វាល​ទិន្នន័យ​ដែល​កំណត់​ធាតុ​មើល​ឃើញ​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​ មាតិកា​របស់​វា​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​​ក្នុង​ប្រអប់បញ្ជី ។ "វាល ២" គឺ​ជា​វាល​របស់​តារាង​បញ្ជី​ដែល​ត្រូវ​​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​តារាងសំណុំ​បែបបទ​ (តារាង​តម្លៃ) តាម​រយៈ​វាល​ដែល​បាន​បញ្ជាក់លម្អិត​ក្រោម វាល​ទិន្នន័យ ប្រសិន វាល​ដែល​បានចង​ = 1 ត្រូវ​បានជ្រើស ។

សម្រាប់​ប្រអប់​បន្សំ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ SQL អាច​មាន​ទម្រង់​ដូចខាងក្រោម ៖

SELECT DISTINCT វាល FROM តារាង,

នៅ​ទីនេះ "វាល" គឺ​ជា​វាល​ទិន្នន័យ​មួយ​ពី​តារាង​បញ្ជី "តារាង" ដែល​មាតិកា​របស់​វា​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​បញ្ជី​របស់​ប្រអប់​បន្សំ ។

បញ្ជី​តម្លៃ​សម្រាប់​ឯកសារ HTML

សម្រាប់​សំណុំ​បែបបទ​ HTML អ្នក​អាច​បញ្ចូល​​បញ្ជី​តម្លៃ​​​ក្រោម មាតិកា​បញ្ជី ។ ជ្រើស​ជម្រើស "តម្លៃ​បញ្ជី" ក្រោម ប្រភេទ​របស់​មាតិកា​បញ្ជី ។ តម្លៃ​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ទីនេះ​នឹង​​មើល​មិន​ឃើញ​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​ និង ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ផ្តល់​តម្លៃ​ទៅ​ឲ្យ​ធាតុ​ដែល​មើល​ឃើញ ។ ធាតុ​បាន​ធ្វើ​ក្រោម​ មាតិកាបញ្ជី ទាក់ទង​នឹង​ស្លាក HTML <OPTION VALUE=...> ។

ក្នុង​ការ​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ​របស់​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ពី​ប្រអប់បញ្ជី​ ឬ​ប្រអប់​បន្សំ បញ្ជី​របស់​តម្លៃ​ទាំងពីរ​​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​ ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​នៅ​លើផ្ទាំង ទូទៅ ក្រោម ធាតុ​បញ្ជី និង​ បញ្ជី​តម្លៃ​បាន​បញ្ចូល​នៅ​លើផ្ទាំង ទិន្នន័យ ក្រោម មាតិកា​បញ្ជី ត្រូវ​បាន​​ពិចារណា ៖ ប្រសិន​បើ​អត្ថបទ(មិន​ទទេ) នៅទីតាំងដែល​បានជ្រើស​ក្នុង​បញ្ជី​តម្លៃ (<OPTION VALUE=...>) វា​នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ ។ បើ​ពុំ​នោះ​ទេ​ អត្ថបទ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ (<OPTION>) វត្ថុ​បញ្ជា​ត្រូវ​បាន​ផ្ញើ ។

ប្រសិន​បើ​បញ្ជី​តម្លៃ​ត្រូវ​មាន​ខ្សែ​អក្សរ​ទទេ បញ្ចូល​តម្លៃ​ "$$$empty$$$" ក្រោម មាតិកា​បញ្ជី នៅ​ទីតាំង​ដែល​ទាក់ទង​ (ចំណាំ​អក្សរ​ធំ/​អក្សរ​តូច) ។ LibreOffice បក​ប្រែ​​ព័ត៌​មាន​បញ្ចូល​នេះ​​ជា​ខ្សែ​អក្សរ​ទទេ​ និង ផ្តល់​​វា​ទៅ​ធាតុ​បញ្ជី​នីមួយៗ ។

តារាង​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​បង្ហាញ​ការ​តភ្ជាប់រវាង​ HTML JavaScript និង​ វាលរបស់ LibreOffice មាតិកា​បញ្ជី ដោយ​ប្រើ​ប្រអប់បញ្ជី​ជា​ឧទាហរណ៍​មួយ​ ដែល​មានឈ្មោះ​ថា "ListBox1" ។ ក្នុង​ករណី​នេះ "Item" កំណត់​ធាតុ​បញ្ជី​ដែល​មើល​ឃើញ​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ ៖

ស្លាក HTML

JavaScript

ធាតុ​ក្នុង​បញ្ជី​តម្លៃ​របស់​វត្ថុ​បញ្ជា (មាតិកា​បញ្ជី)

ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​បញ្ជូន

<OPTION>ធាតុ

មិន​អាច​ធ្វើ​បាន

""

ធាតុ​បញ្ជី​ដែល​មើលឃើញ ("ListBox1=ធាតុ")

<OPTION VALUE="តម្លៃ">ធាតុ

ListBox1.options[0].value="តម្លៃ"

"តម្លៃ"

តម្លៃ​ដែល​បាន​ផ្តល់​ទៅ​ធាតុ​បញ្ជី ("ListBox1=តម្លៃ")

<OPTION VALUE="">ធាតុ

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

ខ្សែអក្សរ​ទទេ ("ListBox1=")


មាតិកា​របស់​ក្រឡា​ដែល​បាន​តភ្ជាប់

Select the mode of linking a list box with a linked cell on a spreadsheet.

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents. Select "The selected entry".

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell. Select "Position of the selected entry".

វាល​ដែល​បាន​ចង

note

បើ​អ្នក​លុប​មាតិកា​របស់​ក្រឡា វាល​ដែល​ចង ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​លក្ខណសម្បត្តិ វាល​ដំបូង​របស់​សំណុំ​លទ្ធផល នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បង្ហាញ និង ដើម្បី​ប្តូរ​ទិន្នន័យ ។


លក្ខណសម្បត្តិ​នេះ​សម្រាប់​ប្រអប់​បញ្ជី កំណត់​តើ​វាល​ទិន្នន័យ​ណា​មួយ​របស់​តារាង​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ ។

ប្រសិន​បើ​ប្រអប់​បញ្ជី​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​ត្រូវ​តែ​បង្ហាញ​មាតិកា​របស់​តារាង​មួយ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​តារាង​សំណុំ​បែបបទ​ បន្ទាប់​មក​កំណត់​ក្នុង​វាល ប្រភេទ​មាតិកា​បញ្ជី ប្រសិន​ការ​បង្ហាញ​​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​ពាក្យ​បញ្ជា​​ SQL ឬ​តារាង​(​ដែល​បាន​តភ្ជាប់)​ត្រូវ​បាន​ចូល​ដំណើរ​ការ​ ។ ជាមួយ​លក្ខណសម្បត្តិ វាល​ដែល​បាន​ចង​ អ្នក​ប្រើ​​​សន្ទស្សន៍​មួយ​​ដើម្បី​បញ្ជាក់លម្អិត​​វាល​ទិន្នន័យ​ណា​មួយ​​​​របស់​សំណួរ​ ឬ​របស់​​​​វាល​បញ្ជី​តារាង​​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ ។

note

លក្ខណសម្បត្តិ​របស់ វាល​ដែល​បានចង គឺ​សម្រាប់តែ​សំណុំ​បែបបទ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ចូល​ដំណើរ​ការ​តារាងច្រើន​ជាង​មួយ​ ។ ប្រសិន​បើ​សំណុំ​បែបបទ​មាន​មូលដ្ឋានលើ​តារាងតែ​មួយ​ វាល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ដោយ​​ផ្ទាល់​ក្រោម វាល​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ ។ ទោះ​ជាយ៉ាង​ណា​ក៍​ដោយ​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ប្រអប់បញ្ជី​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​​ពី​តារាង​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​តារាង​បច្ចុប្បន្ន​លើ​វាល​ទិន្នន័យ​ទូទៅ​មួយ​ វាល​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​​ត្រូវ​បាន​កំណត់ដោយ​​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់ វាល​ដែល​បាន​ចង ។


ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជ្រើស​ "SQL" ក្រោម ប្រភេទ​របស់មាតិកា​បញ្ជី ពាក្យ​បញ្ជា SQL កំណត់​សន្ទស្សន៍​ដែលត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់លម្អិត​ ។ ឧទាហរណ៍ ៖ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បញ្ជាក់លម្អិត​ពាក្យ​បញ្ជា SQL ដូច​ជា "SELECT Field1, Field2 FROM tablename" ក្រោម មាតិកា​បញ្ជី សំដៅ​លើ​តារាង​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

វាល​ដែល​បាន​ចង

តំណ

-1

លិបិក្រម​របស់​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​គឺ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​វាល​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​នៅ​ក្រោម វាល​ទិន្នន័យ

{empty} ឬ ០

វាល​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ "វាល​ ១" ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​វាល​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​​​ក្រោម វាល​​ទិន្នន័យ ។

វាល​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ​ "វាល​ពីរ" ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​វាល​ដែល​បាន​បញ្ជាក់ក្រោម វាល​ទិន្នន័យ


ប្រសិន​បើ​អ្នក​បានជ្រើស​ "តារាង" ក្រោម ប្រភេទ​របស់​មាតិកា រចនាសម្ព័ន្ធ​របស់​តារាង​កំណត់សន្ទស្សន៍​ដែល​ត្រូវ​​បញ្ជាក់លម្អិត​ ។ ឧទាហរណ៍​ ៖ ប្រសិន​បើ​តារាង​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ​មួយ​ត្រូវ​បានជ្រើស​ក្រោម​ បញ្ជី​មាតិកា សំដៅ​លើ​តារាង​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

វាល​ដែល​បាន​ចង

តំណ

-1

លិបិក្រម​របស់​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​គឺ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​វាល​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​នៅ​ក្រោម វាល​ទិន្នន័យ

{empty} ឬ ០

ជួរឈរ​ទី ១ របស់​តារាង​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​វាល​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​​ក្រោម វាល​ទិន្នន័យ ។

ជួរឈរ​ទី ២ របស់​តារាង​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​វាល​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​​ក្រោម វាល​ទិន្នន័យ ។

ជួរឈរ​ទី ៣ របស់​តារាង​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​វាល​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​​ក្រោម វាល​ទិន្នន័យ ។


វាល​ទិន្នន័យ

With database forms, you can link controls with the data fields.

អ្នក​មាន​លទ្ធភាព​ជាច្រើន ៖

 1. ករណី​ទីមួយ ៖ មាន​តារាង​តែមួយ​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ ។

  ក្រោម វាល​ទិន្នន័យ បញ្ជាក់​វាល​របស់​តារាង​ប្រភព​ទិន្នន័យ ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​មាតិកា​របស់​វា ។

 2. ករណី​ទីពីរ ៖ វត្ថុ​បញ្ជា​ជា​របស់​សំណុំ​បែបបទរង​មួយ ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​សំណួរ SQL មួយ ។

  ក្រោម វាល​ទិន្នន័យ បញ្ជាក់​វាល​របស់​សេចក្តីថ្លែងការណ៍ SQL ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​មាតិកា​របស់​វា ។

 1. Third case: ប្រអប់​បន្សំ

  សម្រាប់​ប្រអប់​បន្សំ វាល​របស់​តារាង​ប្រភព​ទិន្នន័យ ដែល​តម្លៃ​បាន​បញ្ចូល ឬ​បាន​ជ្រើស​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ដែល​គួរ​ត្រូវ​បាន​ទុក ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ក្រោម វាល​ទិន្នន័យ ។ តម្លៃ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​បញ្ជី​របស់​ប្រអប់​បន្សំ ត្រូវ​បាន​ផ្អែក​លើ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍ SQL ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ក្រោម មាតិកា​បញ្ជី ។

 2. ករណី​ទីបួន ៖ ប្រអប់​បញ្ជី

  តារាង​ប្រភព​ទិន្នន័យ​មិន​មាន​ទិន្នន័យ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ប៉ុន្តែ​តារាង​មួយ​ទំនង​ជា​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​តារាង​ប្រភព​ទិន្នន័យ តាម​រយៈ​វាល​ទិន្នន័យ​ទូទៅ​មួយ ។

  ប្រសិន​បើ​អ្នក​​ចង់​ឲ្យ​ប្រអប់បញ្ជី​មួយ​​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​ពី​តារាង​មួ​យដែល​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​តារាង​ប្រភពទិន្នន័យ​បច្ចុប្បន្ន​ ក្រោម វាល​ទិន្នន័យ បញ្ជាក់លម្អិត​វាល​របស់​តារាង​ប្រភពទិន្នន័យ​ទៅ​មាតិកា​របស់​ប្រអប់បញ្ជី​ដែល​សំអាង​លើ​ ។ ឬ​អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​វាល​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ​ដែល​ត្រួតត្រា​ការ​បង្ហាញ​របស់​ទិន្នន័យ​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​ ។ វាល​ទិន្នន័យ​នេះ​ផ្តល់​នូ​វតំណត​ទៅ​តារាង​ផ្សេង​ទៀត​ ប្រសិន​បើ​តារាង​ទាំងពីរ​​អាច​ត្រូវ​បាន​តភ្ទាប់​តាមរយៈ​វាលទិន្នន័យ​ទូទៅ​មួយ​ ។ វា​​តាម​ធម្មតា​គឺ​ជា​វាល​ទិន្នន័យ​មួយ​ដែល​​លេខសម្គាល់​តែ​មួយ​គត់​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ ។ វាល​ទិន្នន័យ​ដែល​មាតិកា​របស់​វា​​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​​​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់លម្អិត​ដោយ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ SQL មួយ​ក្រោម មាតិកា​បញ្ជី ។

ប្រអប់​បញ្ជី​ធ្វើការ​ជាមួយ​សេចក្តីយោង ។ ពួកវា​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​ជាមួយ​តារាង​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ដោយ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍ SQL (ករណី​ទីបួន) ឬ​តាម​រយៈ​បញ្ជី​តម្លៃ ៖

សេចក្តីយោង​តាម​រយៈ​តារាង​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ (សេចក្តីថ្លែងការណ៍ SQL)

បើ​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ប្រអប់​បញ្ជី​មួយ​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​ពី​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ ដែល​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ដោយ​វាល​ទិន្នន័យ​ទូទៅ​មួយ ទៅ​កាន់​តារាង​ដែល​សំណុំ​បែបបទ​ត្រូវ​បាន​ផ្អែក​លើ វាល​តភ្ជាប់​របស់​តារាង​សំណុំ​បែបបទ ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​​ក្រោម វាល​ទិន្នន័យ ។

តំណ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ជាមួយ​ SQL Select ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​ជ្រើស​ "SQL" ឬ "Native SQL" ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់លម្អិត​ក្រោម ប្រភេទ​របស់​បញ្ជី​មាតិកា ក្នុង​វាល មាតិកា​បញ្ជី ។ ដូច​ឧទាហរណ៍ តារាង​ "Orders" ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​វត្ថុ​បញ្ជា​សំណុំ​បែបបទ​បច្ចុប្បន្ន​ និង​ ក្នុង​តារាង​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ​មួយ​ "Customers" ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​តារាង "Orders"  ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ SQL មួយ​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

SELECT CustomerName, CustomerNo FROM Customers,

ដែល "CustomerName" គឺ​ជា​វាល​ទិន្នន័យ​ពី​តារាងដែល​បាន​តភ្ជាប់ "Customers" និង "CustomerNo" គឺ​ជា​វាល​របស់​តារាង "Customers" ដែល​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​វាល​មួយ​របស់​តារាង​សំណុំ​បែបបទ​ "Orders" បានបញ្ជាក់​​ក្រោម វាល​ទិន្នន័យ ។

សេចក្តីយោង​ដោយ​ប្រើ​បញ្ជី​តម្លៃ

សម្រាប់​ប្រអប់បញ្ជី អ្នក​អាច​ប្រើ​បញ្ជី​តម្លៃ​ ។ បញ្ជី​តម្លៃ​គឺ​ជា​បញ្ជី​ដែល​កំណត់តម្លៃ​យោង​​​ ។ ក្នុង​វិធី​នេះ​ វត្ថុ​បញ្ជា​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​​មិន​បង្ហាញ​​មាតិកា​របស់​វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​​​​​ដោយ​ផ្ទាល់​ទេ​ ប៉ុន្តែ​ពិត​ជា​តម្លៃ​ដែល​បាន​ផ្តល់​ក្នុង​បញ្ជី​តម្លៃ ។

ប្រសិន​បើ​អ្នកធ្វើ​ការ​ជាមួយ​​តម្លៃ​សេចក្តី​យោង​របស់​បញ្ជី​តម្លៃ​ មាតិកា​របស់​វាល​ទិន្នន័យ​ដែល​​អ្នក​បាន​បញ្ជាក់លម្អិត​ក្រោម វាល​ទិន្នន័យ ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​​មើល​មិនឃើញ ប៉ុន្តែ​ពិត​ជា​តម្លៃ​ដែល​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ ។ ប្រសិន​បើអ្នក​ជ្រើស​ "បញ្ជី​តម្លៃ" នៅ​លើ​ផ្ទាំង​ ទិន្នន័យ ក្រោម​ ប្រភេទ​របស់​មាតិកា និង​ តម្លៃ​សេចក្តី​យោង​ដែល​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ទៅ​ធាតុ​បញ្ជី​ដែល​មើលឃើញ​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​ក្រោម ធាតុ​បញ្ជី (បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​ផ្ទាំង​ ទូទៅ ) បន្ទាប់មក​តម្លៃ​សេចក្តី​យោង​ត្រូវ​បាន​ប្រៀប​ធៀប​ជាមួយ​មាតិកា​ទិន្នន័យ​នៃ​វាល​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ ។ ប្រសិន​បើ​តម្លៃ​សេចក្តី​យោង​ទាក់ទង​នឹង​មាតិកា​របស់​វាលទិន្នន័យ​មួយ​ ធាតុ​បញ្ជី​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ ។

សំណើ​តម្រង

While designing your form, you can set the "Filter proposal" property for each text box in the Data tab of the corresponding Properties dialog. In subsequent searches in the filter mode, you can select from all information contained in these fields. The field content can then be selected using the AutoComplete function. Note, however, that this function requires a greater amount of memory space and time, especially when used in large databases and should therefore be used sparingly.

Please support us!