ទូទៅ

This General tab enables you to define the general properties of a form control. These properties differ, depending on the control type. Not all of the following properties are available for every control.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open context menu of a selected form element - choose Control - General tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Control icon - General tab.


រូប​តំណាង​ចំណាំ

If you export the current form document to HTML format, the default control values are exported, not the current control values. Default values are determined - depending on the type of control - by the properties' Default value (for example, in text fields), Default status (for check boxes and option fields), and Default selection (for list boxes).


Filtering/Sorting

Specifies to show or hide the filtering and sorting items in a selected Navigation bar control. Filtering and sorting items are the following: Sort ascending, Sort descending, Sort, Automatic filter, Default filter, Apply filter, Reset filter/sort.

URL

Enter the URL address for a Open document or web page button type in the URL box. The address opens when you click the button.

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ផ្លាស់ទី​នៅលើ​ប៊ូតុង​ក្នុង​របៀប​អ្នកប្រើ នោះ URL លេចឡើង​ជា​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​ដែលបាន​ពង្រីក ដែលបាន​ផ្ដល់​ ដែល​គ្មាន​អត្ថបទ​ជំនួយ ត្រូវបាន​បញ្ចូល ។

URL ​ជំនួយ

Specifies a batch label in URL spelling which refers to a help document and which can be called with the help of the control field. The help for the control field help can be opened if the focus is positioned on the control field and the user presses F1.

កន្លាស់

Specifies if a Push button behaves as a Toggle Button. If you set Toggle to "Yes", you can switch between the "selected" and "not selected" control states when you click the button or press the Spacebar while the control has the focus. A button in the "selected" state appears "pressed in".

កម្ពស់

កំណត់​កម្ពស់​របស់​វត្ថុ​បញ្ជា ។

កម្ពស់​ជួរ​ដេក

In table controls, enter a value for the row height. If you want, you can enter a value followed by valid measurement unit, for example, 2 cm.

ការកំណត់​ទីតាំង

Specifies to show or hide the positioning items in a selected Navigation bar control. Positioning items are the following: Record label, Record position, Record count label, Record count.

ការ​ពន្យា​ពេល​

Specifies the delay in milliseconds between repeating events. A repeating event occurs when you click an arrow button or the background of a scrollbar, or one of the record navigation buttons of a Navigation bar, and you keep the mouse button pressed for some time. You can enter a value followed by a valid time unit, for example, 2 s or 500 ms.

ការ​រុករក

Specifies to show or hide the navigation items in a selected Navigation bar control. Navigation items are the following: First record, Previous record, Next record, Last record.

កាល​បរិច្ឆេទ​លំនាំ​ដើម​

កំណត់​កាល​បរិច្ឆេទ​លំនាំ​ដើម​ ។​

ក្រាហ្វិក

An image button has a "Graphics" property. The "Graphics" property specifies the graphic's path and file name that you want to have displayed on the button. If you select the graphic file with the ... button, the path and file name will be automatically included in the text box.

ជម្រើស​លំនាំ​ដើម

Specifies the list box entry to mark as the default entry.

For a Reset type button, the Default selection entry defines the status of the list box if the reset button is activated by the user.

For a List box that contains a value list, you can click the ... button to open the Default selection dialog.

ក្នុង​ប្រអប់​​ ជម្រើស​លំនាំដើម​​ ជ្រើស​ធាតុ​ដែល​អ្នក​ចង់​សម្គាល់​​ដូច​បាន​ជ្រើស​ពេល​អ្នក​បើក​សំណុំ​បែប​បទ​ដែល​រួម​មាន​ប្រអប់​បញ្ជី​ ។

ជួរ​​អត្ថបទ​​បញ្ចប់​​ដោយ

សម្រាប់​វាល​អត្ថបទ ជ្រើស​កូដ​ចុះបន្ទាត់​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ នៅ​ពេល​សរសេរ​អត្ថបទ​ទៅ​ក្នុង​ជួរឈរ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

ជំហាន​តម្លៃ​

You can preset the value intervals for numerical and currency spin buttons. Use the up and down arrows of the spin button to increase or decrease the value.

ឈប់​​ថេប

The "Tabstop" property determines if a control field can be selected with the Tab key. The following options are available:

ទេ

When using the Tab key, focusing skips the control.

បាទ

The control can be selected with the Tab key.


ឈ្មោះ

Each control field and each form has a "Name" property through which it can be identified. The name will appear in the Form Navigator and, using the name, the control field can be referred to from a macro. The default settings already specify a name which is constructed from using the field's label and number.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​ម៉ាក្រូ​ សូម​ប្រាកដ​ថា​ឈ្មោះ​របស់​វត្ថុ​បញ្ជា​គឺ​មាន​តែ​មួយ ។


The name is also used to group different controls that belong together functionally, such as radio buttons. To do so, give the same name to all members of the group: controls with identical names form a group. Grouped controls can be represented visually by using a Group Box.

តម្រឹម​/​តម្រឹម​ក្រាហ្វិក​

The alignment options are left-aligned, right-aligned, and centered. These options are available for the following elements:

  1. Title of Label fields,

  2. Content of text fields,

  3. Content of table fields in the columns of a table control,

  4. Graphics or text that are used in buttons.

    រូប​តំណាង​ចំណាំ

    ជ្រើស​​ ​តម្រឹម​​ សម្រាប់​ប៊ូតុង​ ត្រូវ​បាន​ហៅ​ថា​ ការ​តម្រឹម​ក្រាហ្វិក​​ ។


តម្លៃ

In a hidden control, under Value, you can enter the data which is inherited by the hidden control. This data will be transferred when sending the form.

តម្លៃ​ ​បន្ថែម​/បន្ថយ

កំណត់​ចន្លោះពេល​ដើម្បី​បន្ថែម ឬ​ដក​ជាមួយ​អំពើ​នីមួយៗ​នៃ​វត្ថុបញ្ជា​ប៊ូតុង​បង្កើន​បន្ថយ ។

តម្លៃ​រមូរ​លំនាំ​ដើម​

Sets the default value for the scrollbar.

តម្លៃ​លំនាំដើម

Sets the default value for the control field. For example, the default value will be entered when a form is opened.

For a Reset type button, the Default value entry defines the status of the control if the reset button is activated by the user.

តួ​អក្សរ​ពាក្យ​សម្ងាត់

If the user enters a password, you can determine the characters that will be displayed instead of the characters typed by the user. Under Password character, enter the ASCII code of the desired character. You can use the values from 0 to 255.

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

The characters and their ASCII codes can be seen in the Special Characters dialog (Insert - Special Character).


ទទឹង

Sets the column width in the table control field in the units that are specified in the LibreOffice module options. If you want, you can enter a value followed by a valid measurement unit, for example, 2 cm.

ទទឹង

កំណត់​ទទឹង​របស់​វត្ថុ​បញ្ជា ។

ទិស

បញ្ជាក់​ទិស​ផ្ដេក ឬ​បញ្ឈរ​សម្រាប់​របារ​រមូរ ឬ​ប៊ូតុងបង្កើន​បន្ថយ​មួយ ។

ទីតាំង X

កំណត់​ទីតាំង X របស់​វត្ថុ​បញ្ជា ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​យុថ្កា ។

ទីតាំង​ Y

កំណត់​ទីតាំង Y របស់​វត្ថុ​បញ្ជា ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​យុថ្កា ។

ទំហំ​​មើល​​ឃើញ​

Specifies the size of scrollbar thumb in "value units". A value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min." ) / 2 would result in a thumb which occupies half of the background area.

If set to 0, then the thumb's width will equal its height.

ទំហំ​​រូប​តំណាង

Specifies whether the icons in a selected Navigation bar should be small or large.

ទ្រង់ទ្រាយ​តឹង​រ៉ឹង

You can have a format check with control fields that accept formatted contents (date, time, and so on). If the strict format function is activated (Yes), only the allowed characters are accepted. For example, in a date field, only numbers or date delimiters are accepted; all alphabet entries typed with your keyboard are ignored.

ទ្រង់ទ្រាយ​ពេលវេលា

You can define the desired format for the time display.

ទ្រង់ទ្រាយ​​​កាល​បរិច្ឆេទ

With date fields you can determine the format for the date readout.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

វាល​ទ្រង់ទ្រាយ​ទាំងអស់ (កាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា រូបិយប័ណ្ណ លេខ) ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នៅ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែលបាន​ជ្រើស ដ៏រាបណា​អ្នក​​ចាកចេញ​ពី​ពួកវា​ ដោយ​ទាក់ទង​នឹង​វិធី​ដែល​អ្នកបាន​បញ្ចូល។


ធ្លាក់​ចុះ

A control field with the dropdown property has an additional arrow button which opens the list of the existing form entries per mouse click. Under Line count, you can specify how many lines (or rows) should be displayed in the dropdown state. Combination fields can have the dropdown property.

ប្រអប់​បន្សំ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ជា​ជួរ​ឈរ​ក្នុង​វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង​គឺ​តែង​តែ​ធ្លាក់​ចុះ​ជា​លំនាំ​ដើម​ជានិច្ច ។

ធ្វើ​អំពើ​លើ​កំណត់ត្រា

Specifies to show or hide the action items in a selected Navigation bar control. Action items are the following: Save record, Undo, New record, Delete record, Refresh.

ធ្វើ​​ម្តង​​ទៀត

Specifies if the action of a control such as a spin button repeats when you click the control and hold the mouse button down.

និមិត្ត​​សញ្ញា​​​រូបិយប័ណ្ណ

In a currency field, you can predefine the currency symbol by entering the character or string in the "Currency symbol" property.

និមិត្ត​​​សញ្ញា​​​បុព្វបទ

Determines if the currency symbol is displayed before or after the number when using currency fields. The default setting is currency symbols are not prefixed.

បាន​តែ​​អាន

The "Read-only" property can be assigned to all controls in which the user can enter text. If you assign the read-only property to an image field which uses graphics from a database, the user will not be able to insert new graphics into the database.

បំបែក​ពាក្យ

Displays text on more than one line. Allows you to use line breaks in a text box, so that you can enter more than one line of text. To manually enter a line break, press Enter.

បំពេញ​​​​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

The AutoFill function displays a list of previous entries after you start to type an entry.

ប្តូរ​ច្រើន

បញ្ជាក់​​តម្លៃ​ដើម្បី​បន្ថែម ឬ​ដកចេញ នៅ​ពេល​អ្នក​ប្រើ​ចុច​នៅ​ជាប់​គ្រាប់រំកិល ត្រង់​របារ​រមូរ ។

ប្រភេទ​អត្ថបទ

Allows you to use line breaks and formatting in a control field, such as a text box or label. To manually enter a line break, press the Enter key. Select "Multi-line with formatting" to enter formatted text.

រូប​តំណាង​ព្រមាន

បើ​អ្នក​ជ្រើស​ប្រភេទ​អត្ថបទ "ច្រើន​ជួរ ដែល​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ" អ្នក​មិន​អាច​ចង​វត្ថុ​បញ្ជា​នេះ​ទៅ​វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ​បាន​ទេ ។


រូប​តំណាង​ចំណាំ

វត្ថុ​បញ្ជា​នេះ​ត្រូ​វបាន​គេ​ដាក់​ឈ្មោះ​ថា​ "ការ​បញ្ចូល​ច្រើន​បន្ទាត់​​" សម្រាប់​ជួរ​ឈរ​អត្ថបទ​មួយ​នៅ​ក្នុង​វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង​ ។


ប្រវែង​​​អត្ថបទ​​​អតិបរមា

For text and combo boxes, you can define the maximum number of characters that the user can enter. If this control field property is uncertain, the default setting will be zero.

If the control is linked to a database and the text length is to be accepted from the field definition of the database, you must not enter the text length here. The settings are only accepted from the database if the control property was not defined ("Not Defined" state).

ប្រើ​បាន

If a control field has the property "Enabled" (Yes), the form user can use the control field. Otherwise (No), it is disabled and greyed out.

ផ្តោត​អារម្មណ៍ ពេល​ចុច

If you set this option to "Yes", the Push button receives the focus when you click the button.

ផ្លាស់​ប្តូរ​តិច

Specify the value to add or subtract when the user clicks the Arrow icon on the scrollbar.

ពណ៌​និមិត្ត​សញ្ញា​

បញ្ជាក់​​ពណ៌​សម្រាប់​និមិត្តសញ្ញា​លើ​វត្ថុ​បញ្ជា ឧទាហរណ៍ ព្រួញ​លើ​របារ​រមូរ​មួយ ។

ពណ៌​ស៊ុម

Specifies the border color for controls that have the "Border" property set to "flat".

ពណ៌​​​ផ្ទៃ​​ខាង​​ក្រោយ

A background color is available for most control fields. If you click on Background color, a list will open which enables you to select among various colors. The "Standard" option adopts the system setting. If the desired color is not listed, click the ... button to define a color in the Color dialog.

ពហុ​ជម្រើស

Allows you to select more than one item in a list box.

ពុម្ព​អក្សរ

For control fields which have visible text or titles, select the display font that you want to use. To open the Font dialog, click the ... button. The selected font is used in control fields names and to display data in table control fields.

ពេល​វេលា​លំនាំ​ដើម​

កំណត់​ពេលវេលា​លំនាំ​ដើម​ ។​

មាត្រដ្ឋាន

Resizes the image to fit the size of the control.

មើលឃើញ

កំណត់​ថាតើ​វត្ថុ​បញ្ជា​នឹង​មើលឃើញ​ក្នុង​របៀប​បន្តផ្ទាល់​ឬទេ ។ នៅ​ក្នុង​របៀប​រចនា វត្ថុ​បញ្ជា​មើលឃើញជា​និច្ច ។

ចំណាំ​ថា ប្រសិនបើ​លក្ខណសម្បត្តិ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ទៅ "បាទ/ចាស" (លំនាំដើម) វា​មិនចាំបាច់​ថា​​វត្ថុ​បញ្ជា​នឹង​បង្ហាញ​លើ​អេក្រង់​ទេ ។ ការ​បង្ខំបន្ថែម​ត្រូវ​បានអនុវត្ត​នៅពេលគណនា​ភាព​មើលឃើញនៃ​បែបផែន​របស់វត្ថុ​បញ្ជា ។ ឧទាហរណ៍ វត្ថុ​បញ្ជា​បានដាក់ក្នុង​ផ្នែក​ដែលបាន​លាក់​នៅ​ក្នុង Writer នឹង​មិនឃើញ​ទាល់តែ​សោះ រហូត​ដល់​ផ្នែកខ្លួន​វា​ផ្ទាល់​អាចមើលឃើញ​វិញ ។

ប្រសិនបើ​លក្ខណសម្បត្តិ​ត្រូវ​បានកំណត់​ទៅ "ទេ"នោះ​វត្ថុ​បញ្ជា​នឹង​ត្រូវ​បាន​លាក់​ជា​និច្ច​នៅ​ក្នុង​របៀប​បន្តផ្ទាល់ ។

កំណែ​ចាស់​ជាង OpenOffice.org ៣.១ នឹង​មិនអើពើ​ដោយ​ស្ងាត់ៗ​ទៅ​នឹង​​លក្ខណសម្បត្តិ​នេះ នៅពេលអាន​ឯកសារ​ដែល​ប្រើ​វា ។

យុថ្កា

កំណត់កន្លែង​ដែល​វត្ថុ​បញ្ជា​នឹង​ត្រូវ​បានបោះយុថ្កា ។

រចនាប័ទ្ម

Specifies whether Check boxes and Option buttons are displayed in a 3D look (default) or a flat look.

របារ​រមូរ​

Adds the scrollbar type that you specify to a text box.

របារ​​រុករក

Specifies whether to display the Navigation bar on the lower border of the table control.

របាំង​កែសម្រួល

By specifying the character code in pattern fields, you can determine what the user can enter in the pattern field.

ប្រវែង​របស់​របាំង​កែ​សម្រួល​កំណត់​ចំនួន​របស់​ទីតាំង​បញ្ចូល​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​ ។ ប្រសិនបើ​​អ្នក​ប្រើ ​បញ្ចូល​តួអក្សរ​ដែល​មិនត្រូវ​នឹង​របាំងកែសម្រួល​ ការ​បញ្ចូល​ត្រូវ​បាន​ច្រាន​ចោល​ ពេល​អ្នក​ប្រើ​ចាក​ចេញ​ពី​វាល​ ។ ​​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​តួអក្សរ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ដើម្បី​កំណត់​របាំង​កែសម្រួល​ ៖

តួ​អក្សរ

អត្ថន័យ

L

A text constant. This position cannot be edited. The character is displayed at the corresponding position of the Literal Mask.

a

The characters a-z and A-Z can be entered. Capital characters are not converted to lowercase characters.

A

The characters A-Z can be entered. If a lowercase letter is entered, it is automatically converted to a capital letter.

c

The characters a-z, A-Z, and 0-9 can be entered. Capital characters are not converted to lowercase characters.

C

The characters A-Z and 0-9 can be entered. If a lowercase letter is entered, it is automatically converted to a capital letter.

N

Only the characters 0-9 can be entered.

x

តួ​អក្សរ​អាច​បោះពុម្ព​​បាន​ទាំងអស់ អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល ។

X

All printable characters can be entered. If a lowercase letter is entered, it is automatically converted to a capital letter.


សម្រាប់​របាំង​តួអក្សរ​ "__.__.2000" ជាឧទាហរណ៍ កំណត់​របាំង​កែសម្រួល​ "NNLNNLLLLL" ដូច្នេះ​អ្នក​ប្រើ​អាច​បញ្ចូល​តែ​បួន​តួលេខ​​ប៉ុណ្ណោះ​ ពេល​បញ្ចូល​កាលបរិច្ឆេទ ។

របាំង​​តម្លៃ​​​​ត្រង់

With masked fields you can specify a literal mask. A literal mask contains the initial values of a form, and is always visible after downloading a form. Using a character code for the Edit mask, you can determine the entries that the user can type into the masked field.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ប្រវែង​របស់​របាំង​តម្លៃ​ត្រង់​​គួរ​ត្រូវ​នឹង​​​ប្រវែង​របស់​របាំង​កែ​សម្រួល​ជានិច្ច​ ។ ប្រសិន​បើ​ប្រវែង​នេះ​មិន​ស្មើ​គ្នា​ របាំង​កែសម្រួល​ត្រូវ​បាន​កាត់ចេញ​​ ឬ​ បំពេញ​បន្ថែម​​ឲ្យ​ស្មើ​ប្រវែង​របស់​របាំង​កែ​សម្រួល​ ។


រមូរ​កង់​កណ្ដុរ

Sets whether the value changes when the user scrolls a mouse wheel. Never: No change of the value. When focused: (default) The value changes when the control has the focus and the wheel is pointing at the control and gets scrolled. Always: The value changes when the wheel is pointing at the control and gets scrolled, no matter which control has the focus.

រាប់​បន្ទាត់​

For combo boxes with the "Dropdown" property, you can specify how many lines should be displayed in the dropdown list. With control fields which do not have the Dropdown option, the line's display will be specified by the size of the control field and the font size.

លាក់​ជម្រើស

Specifies whether a text selection on a control remains selected when the focus is no longer on a control. If you set Hide selection to "No", the selected text remains selected when the focus is no longer on the control that contains the text.

លំដាប់​ថេប​

The "Tab order" property determines the order in which the controls are focused in the form when you press the Tab key. In a form that contains more than one control, the focus moves to the next control when you press the Tab key. You can specify the order in which the focus changes with an index under "Tab order".

រូប​តំណាង​ចំណាំ

The "Tab order" property is not available to Hidden Controls. If you want, you can also set this property for image buttons and image controls, so that you can select these controls with the Tab key.


When creating a form, an index is automatically assigned to the control fields that are added to this form; every control field added is assigned an index increased by 1. If you change the index of a control, the indices of the other controls are updated automatically. Elements that cannot be focused ("Tabstop = No") are also assigned a value. However, these controls are skipped when using the Tab key.

អ្នក​ក៍អាច​កំណត់​​​សន្ទស្សន៍​យ៉ាង​ងាយ​​របស់​វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​ខុស​គ្នា​ក្នុង​ប្រអប់​​ លំដាប់​ផ្ទាំង​​ ។

វាល​​ស្លាក

Specifies the source for the label of the control. The text of the label field will be used instead of the name of a database field. For example, in the Filter Navigator, Search dialog, and as a column name in the table view.

To define one character of the label as a mnemonic, so that the user can access this control by pressing the character on the keyboard, insert a tilde (~) character in front of the character in the label.

មាន​តែ​អត្ថបទ​របស់​ស៊ុម​ក្រុម​មួយ​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​វាល​​ស្លាក​ពេល​ប្រើ​ប៊ូតុង​មូល​ ។ អត្ថបទ​នេះ​អនុវត្ត​ទៅ​គ្រប់​ប៊ូតុង​មូល​ទាំងអស់​របស់​ក្រុម​ដូច​គ្នា ។

បើ​អ្នក​ចុច​ប៊ូតុង ... នៅ​ជាប់​វាល​អត្ថបទ អ្នក​នឹង​ឃើញ​ប្រអប់ ជម្រើស វាល​ស្លាក ។ ជ្រើស​ស្លាក​មួយ​ពី​បញ្ជី ។

Check the No assignment box to remove the link between a control and the assigned label field.

ស៊ុម

You can also specify the target frame to display a URL that you open when you click a button that has been assigned to the "Open document or web page" action.

ប្រសិន​អ្នក​ចុច​វាល​​ អ្នក​អាច​ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ​ពី​បញ្ជី​ ដែល​បញ្ជាក់​​ក្នុង​ស៊ុម​មួយ​ណា​ដែល​ឯកសារ​បន្ទាប់​ត្រូវ​ផ្ទុក​ ។ លទ្ធភាព​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​មាន ៖

ធាតុ​​

អត្ថន័យ

_blank

ឯកសារ​បន្ទាប់​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ក្នុង​ស៊ុម​ទទេ​ថ្មី​មួយ​ ។

_parent

ឯកសារ​បន្ទាប់​​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ក្នុង​ស៊ុម​មេ​មួយ​ ។ ប្រសិន​គ្មាន​ស៊ុម​មេ​ ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ក្នុង​ស៊ុម​ដដែល​ ។

_self

ឯកសារ​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ក្នុង​ស៊ុម​ដូច​គ្នា​ ។

_top

ឯកសារ​បន្ទាប់​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ក្នុង​បង្អួច​កម្រិត​កំពូល​មួយ​​ដែល​នៅ​ក្នុង​ស៊ុម​ខ្ពស់​បំផុត​របស់​ថានា​នុក្រម​ ប្រសិន​បើ​ស៊ុម​បច្ចុប្បន្ន​​ជា​​បង្អួច​កំពូល​រួច​ហើយ​នោះ​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ក្នុង​ស៊ុម​បច្ចុប្បន្ន​ ។


រូប​តំណាង​ចំណាំ

The "Frame" property is relevant for HTML forms, but not for database forms.


ស៊ុម

With control fields that have a frame, you can determine the border display on the form using the "Border" property. You can select among the "Without frame", "3-D look" or "Flat" options.

ស្ថានភាព​បី

Specifies whether a check box can also represent ZERO values of a linked database apart from the TRUE and FALSE values. This function is only available if the database accepts three states: TRUE, FALSE and ZERO.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

The "Tristate" property is only defined for database forms, not for HTML forms.


ស្ថានភាព​លំនាំ​ដើម

Specifies whether an option or a check box is selected by default.

ចំពោះ​ប៊ូតុង​កំណត់​ប្រភេទ​ឡើងវិញ អ្នក​អាច​កំនត់​ស្ថានភាព​នៃ​វត្ថុបញ្ជា ប្រសិនបើ​ប៊ូតុង​កំណត់​ឡើងវិញ​គឺ​ត្រូវបាន​ធ្វើ​ឲ្យសកម្ម​ដោយ​អ្នកប្រើ ។

For grouped option fields, the status of the group corresponding to the default setting is defined by the "Default Status" property.

ស្លាក

The "Label" property sets the label of the control field that is displayed in the form. This property determines the visible label or the column header of the data field in table control forms.

When you create a new control, the description predefined in the "Name" property is used as the default for labeling the control. The label consists of the control field name and an integer numbering the control (for example, CommandButton1). With the "Title" property, you can assign another description to the control so that the label reflects the function of the control. Change this entry in order to assign an expressive label to the control that is visible to the user.

To create a multi-line title, open the combo box using the Arrow button. You can enter a line break by pressing Shift++Enter.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

The "Title" property is only used for labeling a form element in the interface visible to the user. If you work with macros, note that at runtime, a control is always addressed through the "Name" property.


អតិបរមា​របស់​កាលបរិច្ឆេទ

Determines a date which can not be exceeded by another value introduced by the user.

អតិបរមា​របស់​តម្លៃ​រមូរ

Specify the maximum value of a scrollbar control.

អតិបរមា​​របស់​តម្លៃ

For numerical and currency fields, you can determine the maximum value that the user can enter.

អតិ​បរមា​​របស់​​ពេល​​វេលា

Determines a time which can not be exceeded by another value introduced by the user.

អត្ថបទ​​​ជំនួយ

Provides the option of entering a help text that will be displayed as a tip on the control. The tip shows the text in user mode when the mouse is moved over the control.

For URL type buttons, the help text appears as the extended tip instead of the URL address entered under URL.

អត្ថបទ​​​ជំនួយ

In each control field you can specify additional information or a descriptive text for the control field. This property helps the programmer to save additional information that can be used in the program code. This field can be used, for example, for variables or other evaluation parameters.

អត្ថប​ទ​លំនាំដើម​

កំណត់​អត្ថបទ​លំនាំដើម​សម្រាប់​ប្រអប់​អត្ថបទ ឬ​ប្រអប់​បន្សំ​មួយ ។

អប្បបរមា​របស់​តម្លៃ

For numerical and currency fields you can determine a minimum value to prevent the user from entering a smaller value.

អប្បបរមា​របស់​តម្លៃ​រមូរ

Specify the minimum value of a scrollbar control.

អប្បបរមា​​របស់​​កាល​បរិច្ឆេទ

Determines the earliest date that a user can enter.

អប្ប​បរមា​របស់​ពេល​វេលា

Determines the minimum time that a user can enter.

អាច​បោះពុម្ព​បាន

Specifies whether you want the control field to appear in a document's printout.

អំពើ

You can use navigation actions to design your own database navigation buttons.

The following table describes the actions that you can assign to a button:

អំពើ

ពិពណ៌នា

គ្មាន

គ្មាន​សកម្ម​ភាព​កើត​ឡើង​ ។

ស្នើ​សំណុំ​បែប​បទ​

Sends the data that is entered in other control fields of the current form to the address that is specified in Form Properties under URL.

បញ្ចូល URL ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ "URL" ដែល​ជា​លក្ខណសម្បត្តិ​ទិន្នន័យ​របស់​សំណុំ​បែបបទ ពេល​អ្នក​នាំចេញ​ជា​ឯកសារ PDF មួយ ។

កំណត់​សំណុំ​បែប​បទ​ឡើងវិញ​

Resets the settings in other control fields to the predefined defaults: Default Status, Default Selection, Default Value.

បើក​ឯកសារ​/​ទំព័រ​បណ្តាញ​

បើក URL ដែលបាន​បញ្ជាក់​នៅ​ក្រោម URL ។ អ្នក​អាច​ប្រើ ស៊ុម ដើម្បី​បញ្ជាក់​ស៊ុម​ទិសដៅ ។

កំណត់​ត្រា​ដំបូង

ផ្លាស់​ទី​សំណុំ​បែប​បទ​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​កំណត់​ត្រា​ដំបូង​​ ។

កំណត់​ត្រា​មុន

ផ្លាស់​ទី​សំណុំ​បែប​បទ​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​កំណត់​ត្រា​មុន​ ។

កំណត់​ត្រា​បន្ទាប់

ផ្លាស់​ទី​សំណុំ​បែប​បទ​បច្ចុប្បន្ន​​ទៅ​កំណត់​ត្រា​បន្ទាប់​ ។

កំណត់​ត្រា​ចុង​ក្រោយ

ផ្លាស់​ទី​សំណុំ​បែប​បទ​បច្ចុប្បន្ន​​​ទៅ​កំណត់​ត្រា​ចុង​ក្រោយ​ ។

រក្សា​ទុក​កំណត់​ត្រា

ប្រសិន​បើ​ចាំ​បាច់​ រក្សា​ទុក​កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​ ។

មិន​ធ្វើ​វិញ​ការ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ

ដាក់​បញ្ច្រាស​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ក្នុង​កំណត់​ត្រា​បច្ចុប្បន្ន​ ។

កំណត់​ត្រា​ថ្មី

ផ្លាស់​ទី​សំណុំ​បែប​បទ​​បច្ចុប្បន្ន​​ទៅ​ជួរ​ដេក​ដែល​បាន​បញ្ចូល​​ ។

លុប​កំណត់​ត្រា

លុប​កំណត់​ត្រា​បច្ចុប្បន្ន​ ។

ធ្វើ​ឲ្យ​សំណុំ​បែប​​​បទ​ស្រស់​

ផ្ទុក​ឡើង​វិញ​នូវ​កំណែ​ដែល​បាន​រក្សា​ទុក​ថ្មី​បំផុត​របស់​សំណុំ​បែប​បទ​បច្ចុប្បន្ន​ ។


អ្នក​បំបែក​ខ្ទង់ពាន់

With numerical and currency fields you can determine whether thousands separators are used.

អ្នក​សម្គាល់​​កំណត់​ត្រា

Specifies whether the first column is displayed with row labels, in which the current record is marked by an arrow.

​កម្រិត​ត្រឹមត្រូវ​នៃ​ទសភាគ

With numerical and currency fields you can determine the number of digits displayed to the right of the decimal point.

​ទ្រង់ទ្រាយ

Specifies the format code for the control. Click the ... button to select the format code.

​ធាតុ​​​បញ្ជី

Please note the tips referring to the keyboard controls.

ធាតុ​បញ្ជី​លំនាំ​ដើម​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ ប្រអប់​បន្សំ​ជម្រើស​លំនាំ​ដើម ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ចំណាំថា ធាតុ​បញ្ជី​ដែល​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ទីនេះ​គឺ​មិនត្រូវ​បាន​រួម​បញ្ចូល​ទៅក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​ទេ នៅ​លើ​ផ្ទាំង ទិន្នន័យ ដែល​នៅក្រោម ប្រភេទ​មាតិកា​បញ្ជី ជម្រើស "បញ្ជី​តម្លៃ" ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។


ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិនចង់​ឲ្យ​ធាតុ​បញ្ជី​ត្រូវបាន​សរសេរ​ទៅកាន់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ឬ​បញ្ជូន​ទៅ​អ្នក​ទទួល​នៃ​សំណុំបែបបទ​បណ្ដាញ ប៉ុន្តែ​តម្លៃ​ដែលបាន​ផ្ដល់​គឺ​មើល​មិនឃើញ​នៅ​ក្នុង​សំណុំបែបបទ អ្នកអាច​កំណត់​តម្លៃ​ធាតុ​បញ្ជី​ទៅ​តម្លៃ​ផ្សេង​ក្នុង​បញ្ជី​តម្លៃ ។ បញ្ជី​តម្លៃ​គឺ​ត្រូវបាន​កំណត់​នៅលើ​ផ្ទាំង Data ។ នៅ​ក្រោម ប្រភេទ​មាតិកា​បញ្ជី ជ្រើស​ជម្រើស "បញ្ជី​តម្លៃ" ។ បន្ទាប់មក​បញ្ចូល​តម្លៃ​នៅ​ក្រោម មាតិកា​បញ្ជី ដែល​ត្រូវបាន​ផ្ដល់តម្លៃទៅ​ធាតុ​បញ្ជី​មើលឃើញ​ត្រូវគ្នា​នៃ​សំណុំបែបបទ ។ ចំពោះ​ការ​ផ្ដល់​ដែលត្រឹមត្រូវ លំដាប់​នៅក្នុង​បញ្ជី​តម្លៃ​គឺ​ទាក់ទង​គ្នា ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ចំពោះ​ឯកសារ HTML ធាតុ​បញ្ជី​ដែល​បាន​បញ្ចូល​នៅលើ​ផ្ទាំង ទូទៅ គឺ​ត្រូវ​គ្នា​នឹង​ស្លាក HTML <OPTION> ។ ធាតុ​នៃ​បញ្ជី​តម្លៃ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​នៅលើ​ផ្ទាំង ទិន្នន័យ នៅ​ក្រោម មាតិកា​បញ្ជី គឺ​ត្រូវ​នឹង​ស្លាក <OPTION VALUE=...> ។


​ប៊ូតុង​​​លំនាំដើម

The "Default button" property specifies that the corresponding button will be operated when you press the Return key. If you open the dialog or form and do not carry out any further action, the button with this property is the default button.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

លក្ខណសម្បត្តិ​នេះ​គួរ​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​តម្លៃ​ទៅ​តែ​ប៊ូតុង​តែ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ នៅ​ក្នុង​ឯកសារ ។


When using Web page forms, you might come across this property in search masks. These are edit masks that contain a text field and a Submit type button. The search term is entered in the text field and the search is started by activating the button. If the button is defined as the default button, however, simply hit Enter after entering the search term in order to start the search.

​ប៊ូតុង​​​​បង្កើន​​​​បន្ថយ

Numerical fields, currency fields, date and time fields can be introduced as spin buttons in the form.

Please support us!