ព័ត៌មាន​ជំនួយ​ពិសេស​សម្រាប់​វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង​

អ្នក​អាច​កំណត់​វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង​មួយ​ដើម្បី​បង្ហាញ​កំណត់​ត្រា​ដែល​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​ ។ ម្យ៉ាង​វិញ​ទៀត ​អ្នក​អាច​កំណត់​វាល​​​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ ឬ​ កែសម្រួល​ទិន្នន័យ​ដូច​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ​ ។

វាល​ខាងក្រោម​គឺ​អាច​ប្រើ​បាន​នៅ​ក្នុង​វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង ៖ វាល​អត្ថបទ កាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា និង​វាល​រូបិយប័ណ្ណ វាល​លេខ វេលា​លំនាំ ប្រអប់​ធីក និង​ប្រអប់​បន្សំ ។ ក្នុង​ករណី​ដែល​វាល​កាលបរិច្ឆេទ​/ពេលវេលា លាយ​ចូលគ្នា នោះ​ជួរឈរពីរ​នឹងត្រូវបាន​បង្កើត​ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។

ប្រសិន​បើ​បន្ទាត់​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ ចំនួន​បន្ទាត់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ស្ថិត​ក្នុង​រង្វង់​ក្រចក​បន្ទាប់​ពី​ចំនួន​កំណត់​ត្រា​សរុប​ ។

ដើម្បី​បញ្ចូល​ជួរ​ឈរ​ទៅ​ក្នុង​វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង​ ចុច​ក្នុង​ក្បាល​ជួរ​ឈរ​ និង បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ ។ ពាក្យ​បញ្ជា​​ខាង​ក្រោម​គឺ​អាច​ប្រើ​បាន​ ៖

បញ្ចូល​ជួរ​ឈរ

ហៅ​ម៉ឺនុយ​​រង​មួយ​ដើម្បី​ជ្រើស​វាល​​ទិន្នន័យ​ ដើម្បី​ប្រើ​វា​ក្នុង​វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង​ ។

កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​​វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង​ ដោយ​ប្រើ​អូស​ និង ទម្លាក់​ ៖ បើក​កម្មវិធី​រុករក​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ និង អូស​វាល​​ដែល​ចង់​បាន​ចេញ​ក្រៅ​ពី​កម្មវិធី​រុករក​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ និង​ ទៅ​លើ​ក្បាល​ជួរ​ឈរ​របស់​វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង​ ។ ជួរឈរ​ដែល​បាន​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​​ជាមុន​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ ។

ជំនួស​ដោយ

បើក​​ម៉ឺនុយ​រង​មួយ​ដើម្បី​ជ្រើស​វាល​​ទិន្នន័យ​មួយ​ ដើម្បី​ជំនួស​វាល​​ទិន្នន័យ​បាន​ជ្រើស​​ក្នុង​​វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង​ ។​

លុប​ជួរ​ឈរ

លុប​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​បច្ចុប្បន្ន​ ។

ជួរ​ឈរ

បើក​ប្រអប់​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ជួរ​ឈរ​ដែ​លបាន​ជ្រើស​ ។

លាក់​ជួរ​ឈរ

លាក់​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​ លក្ខណសម្បត្តិ​របស់វា​មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទេ​ ។

បង្ហាញ​​ជួរ​​ឈរ

Calls a submenu where you can select the columns to show again. To show only one column, click the column name. You see only the first 16 hidden columns. If there are more hidden columns, choose the More command to call the Show Columns dialog.

ច្រើន​ទៀត

ហៅ​ប្រអប់​​ បង្ហាញ​ជួរ​ឈរ​​ ។

In the Show Columns dialog you can select the columns to be shown. Hold down the Shift or key to select multiple entries.

ទាំងអស់

Click All if you want to show all columns.

Keyboard-only control of Table Controls

If you use the keyboard only to travel through controls in your document, you will find one difference to the other types of controls: the Tab key does not move the cursor to the next control, but moves to the next column inside the table control. Press +Tab to move to the next control, or press Shift++Tab to move to the previous control.

To enter the special keyboard-only edit mode for Table Controls:

The form document must be in Design mode.

  1. Press +F6 to select the document.

  2. Press Shift+F4 to select the first control. If the Table Control is not the first control, press Tab until it is selected.

  3. Press Enter to enter the edit mode. The handles are shown farther out from the control border.

  4. In the edit mode, you can open the edit mode context menu by pressing Shift+F10.

  5. If you want to edit columns, press Shift+Space to enter column edit mode. Now you can rearrange the order of columns with +Arrow keys. The Delete key deletes the current column.

  6. Press the Esc key to exit the edit mode.

Please support us!