លក្ខណសម្បត្តិ​ពិសេស​របស់វាល​​មាន​ទ្រង់​ទ្រាយ​មួយ​

Formatting: You can set the Formatting property by clicking the ... button in the Formatting line of the Properties: Formatted Field dialog. The Number Format dialog appears.

ប្រសិន​បើវាល​​មាន​ទ្រង់​ទ្រាយ​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​វាល​​អត្ថបទ​របស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ​ ធាតុ​ក្នុង​វាល​​នេះ​នឹង​ត្រូវ​បានចាតុ​ទុក​​​ជា​អត្ថបទ​ ។​ ប្រសិនបើវាល​​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ​​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​វាល​​មួយ​របស់​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​លេខ​មួយ​ ការ​បញ្ចូល​ត្រូវ​បាន​ចាតុ​ទុក​ជា​លេខ​​ ។ កាលបរិច្ឆេទ​ និង ពេល​វេលា​ក៏​ត្រូវ​បាន​​​ប្រើ​ខាង​ក្នុង​ជា​លេខ​ ។

Min. value and Max. value: You can enter the minimum and maximum numeric value for a formatted field. The min and max values determine the output of existing data (Example: Min. value is 5, the connected database field contains the integer value 3. The output is 5, but the value in the database is not modified) and the input of new data (Example: Max. value is 10 and you enter 20. The input is corrected and 10 is written in the database). If the fields are not filled in for Min. value and Max. value, no limits will be applied. For formatted fields that are connected to a database text field, these two values and the Default value do not apply.

តម្លៃ​លំនាំ​ដើម​​ ៖ តម្លៃ​នេះ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​សម្រាប់​កំណត់​ត្រា​ថ្មី​ជា​តម្លៃ​លំនាំ​ដើម​ ។

Please support us!