ម៉ឺនុយ​បរិបទ​របស់​វាល​​វត្ថុ​បញ្ជា​មួយ​

ម៉ឺនុយ​បរិបទ​របស់វាល​​វត្ថុ​បញ្ជា​មួយ​មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ។

ជំនួស​ដោយ

ហៅ​ម៉ឺនុយ​រង​មួយ​​ ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ប្រភេទ​វត្ថុ​បញ្ជា​មួយ​ ដើម្បី​ជំនួស​វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​ឯកសារ​ ។​ មាន​លក្ខណសម្បត្តិ​ជា​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ ។

ប្រអប់​អត្ថបទ​

វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​​ប្រអប់​អត្ថបទ​មួយ​ ។​

ប៊ូតុង

វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​ប៊ូតុង​មួយ​ ។

វាល​​ស្លាក

​វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​​ជ្រើស​ ត្រូវ​បាន​ប្លែង​ទៅ​ជា​ស្លាក​មួយ​ ។

ប្រអប់​បញ្ជី

វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ត្រូវ​បាន​ប្លែង​ទៅ​ជា​ប្រអប់​បញ្ជី​ ។​

ប្រអប់​ធីក

វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ត្រូវ​បាន​ប្លែង​ទៅ​ជា​ប្រអប់​ធីក ។​

ប៊ូតុង​មូល

វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​ប៊ូតុង​ជម្រើស​មួយ​ ។

ប្រអប់​បន្សំ

វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ត្រូវ​បាន​ប្លែង​ទៅ​ជា​ប្រអប់​បន្សំ​មួយ​ ។​

​ប៊ូតុង​រូបភាព

វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ត្រូវ​បាន​ប្លែង​ទៅ​ជា​ប៊ូតុង​រូប​ភាព​មួយ​ ។​

ជម្រើស​ឯកសារ

វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​ជម្រើស​ឯកសារ​មួយ​ ។

វាល​​កាល​បរិច្ឆេទ

វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ត្រូវ​បាន​ប្លែង​ទៅ​ជាវាល​​កាល​បរិច្ឆេទ​មួយ​ ។​

វាល​ពេល​វេលា

​វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ត្រូវ​បានប្លែង​ទៅ​ជា​វាល​​ពេល​វេលា​មួយ​ ។​

វាល​ជា​លេខ

​វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​​វាល​​លេខ​ ។​

វាល​​រូបិយប័ណ្ណ

វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ត្រូវ​បម្លែង​ទៅ​ជា​វាល​​រូបិយវត្ថុ​មួយ​ ។

វាល​លំនាំ

វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ត្រូវ​បាន​ប្លែង​ទៅ​ជា​វាល​​លំនាំ​មួយ ។​

វត្ថុ​បញ្ជា​រូបភាព

វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បានជ្រើស​ ត្រូវ​បាន​ប្លែង​ទៅ​ជា​វត្ថុ​បញ្ជា​រូប​ភាព​មួយ​ ។​

វាល​​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ

វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ត្រូវ​បាន​ប្លែង​ទៅ​ជាវាល​​មាន​ទ្រង់​ទ្រាយ​ ។​

Please support us!