វត្ថុ​បញ្ជា​របស់​សំណុំ​បែ​បបទ

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose View - Toolbars - Form Controls.

រូបតំណាង​នៅ​លើរបារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល (អ្នក​ត្រូវតែ​បើក​រូបតំណាង​​ដែល​មើល​មិនឃើញ​នេះ​សិន) ៖

Icon Select

វត្ថុ​បញ្ជា​របស់​សំណុំ​បែបបទ


note

ឯកសារ​សំណុំ​បែបប​ទ XML (XForms) ប្រើ​វត្ថុ​បញ្ជា​ដូច​គ្នា ។


ដើម្បី​បង្កើត​សំណុំ​បែបបទ​មួយ បើក​ឯកសារ​ ហើយ​ប្រើ​របារ​ឧបករណ៍​វត្ថុ​បញ្ជា​សំណុំ​បែបបទ ដើម្បី​បន្ថែម​ និង​កំណត់​វត្ថុ​បញ្ជា​សំណុំ​បែបបទ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​ក៏​អាច​តភ្ជាប់​សំណុំ​បែបបទ​ទៅ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​ប្រើ​វត្ថុ​បញ្ជា​ដើម្បី​គណនា​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ ។

នៅ​ពេល​អ្នក​បង្កើត​សំណុំ​បែបបទ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ HTML អ្នក​អាច​ប្រើ​សំណុំ​បែបបទ​ដើម្បី​ផ្ញើ​ទិន្នន័យ​លើ​អ៊ីនធឺណិត ។

ដើម្បី​បន្ថែម​វត្ថុ​បញ្ជា​ទៅ​ឯកសារ​មួយ

  1. On the Form Controls toolbar, click the icon of the control that you want to add.

  2. Then click in the document, and drag to create the control.

    tip

    To create a square control, hold down the Shift key while you drag.


tip

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down +Shift when you drag a column head.


ការ​កែប្រែ​វត្ថុ​បញ្ជា​មួយ

  1. Right-click the control and choose Control Properties. A dialog opens where you can define the properties of the control.

  2. To specify a accelerator key for a control, add a tilde (~) in front of the character in the label for the control.

  3. អ្នក​អាច​អូស ហើយ​ទម្លាក់​វត្ថុបញ្ជា​ពី​ឯកសារ​មួយ​ទៅ​ឯកសារ​មួយ​ផ្សេងទៀត ។ អ្នក​ក៏អាច​ចម្លង និង​បិទភ្ជាប់​រវាង​ឯកសារ​បាន​ដែរ ។ នៅពេល​ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​វត្ថុបញ្ជា​ពី​ឯកសារ​ផ្សេងទៀត នោះ LibreOffice វិភាគ​ប្រភព​ទិន្នន័យ ប្រភេទមាតិកា និង​លក្ខណសម្បត្តិ​មាតិកា​នៃវត្ថុបញ្ជា ដូច្នេះ​វត្ថុបញ្ជាធ្វើ​ឲ្យ​រចនាសម្ព័ន្ធ​តក្ក​សម​នៅក្នុង​ឯកសារ​ទិសដៅ ។ ឧទាហរណ៍ វត្ថុបញ្ជា​ដែល​បង្ហាញ​មាតិកា​ពី​សៀវភៅ​អាសយដ្ឋាន បន្ត​បង្ហាញ​មាតិកា​ដូចគ្នា​បន្ទាប់ពី​អ្នក​ចម្លងវត្ថុបញ្ជា​ទៅ​កាន់​ឯកសារ​ផ្សេង ។ អ្នក​អាច​មើល​លក្ខណសម្បត្តិ​ទាំងនេះ​នៅ​ទំព័រ​ផ្ទាំង ទិន្នន័យ នៃ​ប្រអប់ លក្ខណសម្បត្តិ​សំណុំបែបបទ ។

ជ្រើស

Icon Select

រូបតំណាង​នេះ​ប្តូរ​ព្រួញ​កណ្តុរ​ទៅ​របៀប​ជ្រើស​ ឬ​ធ្វើ​ឲ្យ​របៀប​នេះ​អសកម្ម​ ។ របៀប​ជ្រើស​ត្រូវ​បានប្រើ​​ដើម្បីជ្រើស​វត្ថុ​បញ្ជា​របស់​សំណុំ​បែប​បទ​បច្ចុប្បន្ន ។

Design Mode

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

បិទ​/​បើក អ្នក​ជំនួយ​ការ

Icon Toggle Form Control Wizards

បើក​ និង បិទ​អ្នកជំនួយ​ការ​វត្ថុ​បញ្ជា​សំណុំ​បែបបទ​​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទាំង​នេះ​ជួយ​អ្នក​ដើម្បី​បញ្ចូល​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ប្រអប់​បញ្ជី​ វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង​ និង​ វត្ថុ​បញ្ជា​ផ្សេងៗ​ទៀត​ ។

រចនា​សំណុំ​បែបបទ

Icon Form Design Tools

បើករបារ​ឧបករណ៍ រចនាសំណុំ​បែបបទ

វាល​​ស្លាក

Icon Label Field

បង្កើត​វាល​​មួយ​សម្រាប់​បង្ហាញ​អត្ថបទ​ ។​ ស្លាក​ទាំង​នេះ​សម្រាប់​បង្ហាញ​តែ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន​ប៉ុណ្ណោះ ។ មិន​អាច​បញ្ចូល​ក្នុងវាល​ទាំង​នេះ​បាន​ទេ​ ។

ប្រអប់​អត្ថបទ

Icon Text Box

បង្កើត​ប្រអប់​អត្ថបទ​មួយ​ ។​ ប្រអប់​អត្ថបទ​​គឺ​ជា​វាល​​ដែល​អ្នក​ប្រើ​អាច​បញ្ចូល​អត្ថបទ​ ។ ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​​ ប្រអប់​អត្ថបទ​​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​ ឬ​អនុញ្ញាត​​សម្រាប់​ការ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ថ្មី​ ។

ប្រអប់​ធីក

Icon Check Box

បង្កើត​ប្រអប់​ធីក​មួយ​ ។​ ប្រអប់​ធីក​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ធ្វើ​ឲ្យ​មុខងារ​​សកម្ម​ ឬ​មិន​សកម្ម​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​ ។

ប៊ូតុង​ជម្រើស

Icon Option Button

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

ប្រអប់​បញ្ជី

Icon List Box

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

ប្រអប់​បន្សំ

Icon Combo Box

បង្កើត​ប្រអប់​បន្សំ​មួយ​ ។ ប្រអប់​បន្សំ​គឺ​ជា​ប្រអប់​បញ្ជី​មាន​បន្ទាត់​តែ​មួយ​ ជាមួយ​នឹង​បញ្ជី​ធ្លាក់​ចុះ​មួយ​ ដែល​អ្នក​ប្រើ​ជ្រើស​ជម្រើសមួយ​​ពី​ក្នុង​នោះ​បាន​ ។​ អ្នក​អាច​ផ្តល់​លក្ខណសម្បត្តិ​ "បាន​តែ​អាន​" ទៅ​ឲ្យ​ប្រអប់​បន្សំ​ ដូច្នេះ​អ្នក​ប្រើ​មិន​អាច​បញ្ចូល​ធាតុ​ផ្សេងៗ​​ទៀត​​ក្រៅ​ពី​ធាតុ​ដែល​​​​មាន​ក្នុង​បញ្ជី​ទេ ។ ប្រសិន​បើ​សំណុំ​បែប​​បទ​ត្រូវ​បាន​ចង​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​​ ហើយ​ការ​តភ្ជាប់​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​​សកម្ម​ អ្នក​ជំនួយ​ការ​ប្រអប់​បន្សំ នឹង​បង្ហាញ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ បន្ទាប់​ពី​អ្នក​បញ្ចូល​ប្រអប់​បន្សំ​ក្នុង​ឯកសារ​ ។

ប៊ូតុង​រុញ

Icon Push Button

បង្កើត​ប៊ូតុង​រុញ​មួយ​ ។​ អនុគមន៍​នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ប្រតិបត្តិ​ពាក្យ​​បញ្ជា​មួយ​ សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​បាន​កំណត់​ ដូច​ជា​​ចុច​កណ្តុរ​មួយ​ ។

អ្នក​អាច​អនុវត្ត​អត្ថបទ​ និង ក្រាហ្វិក​ទៅ​ប៊ូតុង​ទាំង​នេះ ។

​ប៊ូតុង​រូបភាព

Icon image button

បង្កើត​ប៊ូតុង​មួយ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ជា​រូប​ភាព​មួយ​ ។​ មិន​រាប់​បញ្ចូល​ការ​តំណាងក្រាហ្វិក​​ ប៊ូតុង​រូប​ភាព​មួយ​មាន​លក្ខណសម្បត្តិ​ដូច​ប៊ូតុង​"ធម្មតា​" ។

វាល​​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ

Icon Formatted Field

បង្កើត​វាល​​មាន​ទ្រង់​ទ្រាយ​មួយ​ ។​ វាល​​ដែល​មាន​ទ្រង់​ទ្រាយ​មួយ​ គឺ​ជា​ប្រអប់​អត្ថបទ​​ដែល​អ្នក​អាច​កំណត់​វិធី​ដែល​ព័ត៌​មាន​ចូល​ និង ចេញ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ និង​ អនុវត្ត​តម្លៃ​កំណត់​មួយ​ណា​ ។​

វាល​​​មាន​ទ្រង់​ទ្រាយ​មួយ​មាន​​ លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​បញ្ជា​ពិសេស​ (ជ្រើស​​ ទ្រង់​ទ្រាយ​ - វត្ថុ​បញ្ជា​​) ។

វាល​​កាល​បរិច្ឆេទ

Icon Date Field

បង្កើត​វាល​​កាល​បរិច្ឆេទ​មួយ​ ។​ ប្រសិន​បើ​សំណុំ​បែប​បទ​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ តម្លៃ​កាល​បរិច្ឆេទ​អាច​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​​ពី​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ។

If you assign the "Dropdown" property to the date field, the user can open a calendar to select a date under the date field. This also applies to a date field within a Table Control field.

tip

វាល​​កាល​បរិច្ឆេទ​អាច​ត្រូវ​បាន​កែសម្រួល​យ៉ាង​ងាយ​​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ ដោយ​ប្រើ​គ្រាប់​ចុច​ព្រួញ​ឡើង​លើ​ និង​ ព្រួញ​ចុះ​ក្រោម ។ អាស្រ័យ​លើ​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ ថ្ងៃ​ ខែ​ ឬ​ ឆ្នាំ​ គឺ​អាច​ត្រូវ​បាន​បង្កើន​ ឬ​បន្ថយ​ដោយ​ប្រើ​គ្រាប់​ចុច​ព្រួញ​ ។


បញ្ជាក់​​កំណត់​សម្គាល់​នៅ​ក្នុង​វាល​​កាល​បរិច្ឆេទ​

វាល​ជា​លេខ

Icon Numerical Field

បង្កើត​វាល​ជា​លេខ​មួយ​ ។​ ប្រសិន​បើ​សំណុំ​បែប​បទ​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ​ តម្លៃ​ជា​លេខ​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​អាច​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ពី​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ។

ប្រអប់​ក្រុម

Icon Group Box

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

note

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


វាល​ពេល​វេលា

Icon Time Field

បង្កើត​វាល​​ពេល​វេលា​មួយ​ ។​ ប្រសិន​បើ​សំណុំ​បែប​បទ​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់ទៅ​មូល​​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ តម្លៃ​ពេល​វេលា​សម្រាប់​សំណុំ​បែប​បទ​អាច​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ពី​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

tip

វាល​​ពេល​វេលា​អាច​ត្រូវ​បាន​កែសម្រួល​យ៉ាង​ងាយ​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ ដោយ​ប្រើ​គ្រាប់​ចុច​ព្រួញ​ឡើង​លើ​ និង ព្រួញ​ចុះ​ក្រោម​ ។ អាស្រ័យ​លើ​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ ម៉ោង​ នាទី​ ឬ​ វិនាទី​ ត្រូវ​បាន​បង្កើន​ ឬ​បន្ថយ​ដោយ​ប្រើ​គ្រាប់​ចុច​ព្រួញ​ ។


វាល​​រូបិយប័ណ្ណ

Icon Currency Field

បង្កើត​វាល​​​រូបិយវត្ថុ​មួយ​ ។​ ប្រសិន​សំណុំ​បែប​បទ​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ មាតិកា​របស់​វាល​​រូបិយវត្ថុ​​សម្រាប់​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​អាច​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ពី​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ។

វាល​លំនាំ

Icon Pattern Field

បង្កើត​វាល​​លំនាំ​មួយ​ ។​ វាល​លំនាំ​មួយ​​​មាន​​របាំង​កែ​សម្រួល​មួយ​ និង របាំង​តម្លៃ​ត្រង់​មួយ​ ។ របាំង​កែសម្រួល​កំណត់​ថា​តើ​ទិន្នន័យ​មួយ​ណា​អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ ។ របាំង​តម្លៃ​ត្រង់​កំណត់​មាតិកា​របស់វាល​លំនាំ​ពេល​ផ្ទុក​សំណុំ​បែប​បទ​ ។

note

សូម​ចំណាំថា​វាល​លំនាំ​មិន​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ទៅ​ជា​ទ្រង់​ទ្រាយ​ HTML ទេ ។


​វត្ថុ​​​​បញ្ជា​តារាង

Icon Table Control

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

ព័ត៌​មាន​ពិសេស​អំពី​វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង​

របារ​​រុករក

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

វត្ថុ​បញ្ជា​រូបភាព

Icon Image Control

បង្កើត​វត្ថុ​បញ្ជា​រូប​ភាព​មួយ​ ។ វា​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បន្ថែម​រូប​ភាព​ពី​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ​​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។ ក្នុង​ឯកសារ​សំណុំ​បែប​បទ​ ចុច​ទ្វេ​​ដង​លើ​វត្ថុ​បញ្ជា​ក្នុង​ចំណោម​វត្ថុ​បញ្ជា​ទាំង​នេះ​ ដើម្បី​បើកប្រអប់​​​ បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​​ ដើម្បី​បញ្ចូល​រូប​ភាព​មួយ​ ។​ មាន​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​មួយ​ផង​ដែរ​ (មិន​ស្ថិត​ក្នុង​របៀប​រចនា) ជាមួយ​នឹង​ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​បញ្ចូល​ និង លុប​រូប​ភាព​ ។

រូប​ភាព​​ចេញ​ពី​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​ និង​ រូប​ភាព​ថ្មី​អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ដរាប​ណា​វត្ថុ​បញ្ជា​រូប​ភាព​មិន​បាន​​ការ​ពារ​ឲ្យ​សរសេរ​ចូល​ ។ វត្ថុ​បញ្ជា​​ត្រូវ​តែ​សំអាង​ទៅ​តាម​វាល​​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​របស់​​ប្រភេទ​រូប​ភាព​ ។ ដូច្នេះ​ បញ្ចូល​វាល​​ទិន្នន័យ​ទៅ​ក្នុង​បង្អួច​លក្ខណសម្បត្តិ​នៅលើ​ទំព័រ​ផ្ទាំង​ ទិន្នន័យ​ ។

ជម្រើស​ឯកសារ

Icon File Selection

បង្កើត​ប៊ូតុង​មួយ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ជម្រើស​ឯកសារ​ប្រើ​បាន​ ។

​ប៊ូតុង​​​​បង្កើន​​​​បន្ថយ

Icon Spin Button

​បង្កើត​ប៊ូតុង​បង្កើន​បន្ថយ​ ។​

ប្រសិន​បើ​អ្នក​បន្ថែម​ប៊ូតុង​បង្កើន​បន្ថយ​មួយ​ទៅ​សៀវភៅ​បញ្ជី​របស់ Calc អ្នក​អាច​ប្រើ​ទំព័រ​ផ្ទាំង​ទិន្នន័យ​​ដើម្បី​បង្កើត​តំណ​ពីរ​ផ្លូវ​រវាង​ប៊ូតុង​បង្កើន​បន្ថយ​ និង ក្រឡា​មួយ ។ ជាលទ្ធផល​ ពេល​អ្នក​ផ្លាស់​ប្តូរ​មាតិកា​របស់​ក្រឡា​ មាតិកា​របស់​ប៊ូតុង​បង្កើន​បន្ថយ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​​ ។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​ប្រសិន​​បើ​អ្នក​ផ្លាស់​ប្តូរ​​តម្លៃ​របស់​ប៊ូតុង​បង្កើន​បន្ថយ​ មាតិកា​របស់​ក្រឡា​ត្រូវ​បានធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាពភាព ។

របារ​រមូរ​

Icon Scrollbar

បង្កើត​របារ​រមូរ​មួយ​ ។​

អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​​លក្ខណសម្បត្តិ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​សម្រាប់​របារ​រមូរ​មួយ​ ៖

ឈ្មោះ​ UI

និឃណ្តសាស្ត្រ

តម្លៃ​អប្បបរមា​របស់​របារ​រមូរ​

បញ្ជាក់​​កម្ពស់​អប្បបរមា​ ឬ​ ទទឹង​អប្បបរមា​របស់​របារ​រមូរ​មួយ​ ។

អតិបរមា​របស់​តម្លៃ​រមូរ

បញ្ជាក់​​កម្ពស់​អតិបរមា ឬ​ ទទឹង​អតិបរមា​របស់​របារ​រមូរ​មួយ​ ។

តម្លៃ​រមូរ​លំនាំ​ដើម​

បញ្ជាក់​តម្លៃ​លំនាំដើម​របស់​របារ​រមូរ ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ពេល​​សំណុំបែបបទត្រូវ​បាន​កំណត់​ឡើង​វិញ ។

ទិស

បញ្ជាក់​​ទិស​របស់​របារ​រមូរ​ គឺ​ផ្ដេក​ ឬ​ បញ្ឈរ​ ។

ផ្លាស់​ប្តូរ​តិច

បញ្ជាក់​​ចំនួន​អប្បបរមា​ ដែល​អ្នក​អាច​រមូរ​របារ​រមូរ​មួយ​ ជា​ឧទាហរណ៍​ ដោយ​ចុច​លើ​ព្រួញ​មួយ​ ។

ប្តូរ​ច្រើន

បញ្ជាក់​​ចំនួន​សរុប​ដែល​ជំហាន​ធំ​មួយ​រមូរ​របារ​រមូរ​មួយ​ ជា​ឧទាហរណ៍​ ពេល​អ្នក​ចុច​រវាង​រូប​ភាព​តូច​របស់​របាររមូរ​ និង ព្រួញ​របាររមូរ​​ ។

ការ​ពន្យា​ពេល​

បញ្ជាក់​​ការ​ពន្យា​ពេល​គិត​ជា មិល្លីវិនាទី រវាង​ព្រឹត្តិការណ៍​កេះ​របារ​រមូរ ។ ឧទាហរណ៍ ការ​ពន្យា​ពេល​ដែល​កើត​ឡើង នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​​ប៊ូតុង​ព្រួញ​មួយ​នៅ​លើ​របារ​រមូរ ហើយ​សង្កត់​ប៊ូតុង​កណ្តុរ ។

ពណ៌​និមិត្ត​សញ្ញា​

បញ្ជាក់​​ពណ៌​របស់​ព្រួញ​នៅ​លើ​របារ​រមូរ​ ។

ទំហំ​ដែល​​មើល​​ឃើញ

Specifies the size of the scrollbar thumb in "value units". For example, a value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min.") / 2 results in a scrollbar thumb that occupies half of the scrollbar.

To make the width of the scrollbar equal to the height of the scrollbar, set the Visible Size to zero.


In a Calc spreadsheet, you can use the Data tab page to create a two-way link between a scrollbar and a cell.

Please support us!