បោះពុម្ព​ឯកសារ​ដោយ​ផ្ទាល់

ចុច​រូប​តំណាង​ បោះពុម្ព​ឯកសារ​ដោយ​ផ្ទាល់​​ ដើម្បី​បោះពុម្ព​ឯកសារ​សកម្ម​ ដែល​មាន​ការ​កំណត់ការ​​បោះ​ពុម្ព​លំនាំដើម​បច្ចុប្បន្ន​ ។​ ការ​កំណត់​ទាំង​នេះ​អាច​មើល​ឃើញ​ក្នុង​ប្រអប់​​ ដំឡើង​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​​ ដែល​អ្នក​អាច​ហៅ​ជាមួយ​​ពាក្យ​ម៉ឺនុយ​ ការ​កំណត់​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​​

Print File Directly Icon

Print File Directly

Please support us!