ទិន្នន័យ (សម្រាប់​ឯកសារ​ទម្រង់ XML)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open context menu of a selected control on an XML Form document, choose Control Properties - Data tab.

Open Form Controls toolbar of an XML Form document, click Control icon - Data tab.


ការ​កំណត់​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន​របស់ទំព័រ​ផ្ទាំង ទិន្នន័យ របស់​វត្ថុ​បញ្ជា អាស្រ័យ​លើ​វត្ថុ​បញ្ជា​នីមួយៗ ។ អ្នក​នឹង​ឃើញ​តែ​ជម្រើស​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​សម្រាប់​វត្ថុបញ្ជា​បច្ចុប្បន្ន​ និង​បរិបទ ។ វាល​ដូច​ខាង​ក្រោម​អាច​ប្រើ​បាន ៖

ម៉ូដែល​ទិន្នន័យ XML

ជ្រើស​គំរូ​មួយ​ពី​បញ្ជី​របស់​គំរូ​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

ចំណង​

ជ្រើស ឬ​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​របស់​ចំណង​មួយ ។ ការ​ជ្រើស​ឈ្មោះ​របស់​ចំណង​ដែល​មាន​ស្រាប់​ភ្ជាប់​​ចំណង​​ជា​មួយ​នឹង​វត្ថុ​បញ្ជា​សំណុំ​បែបបទ ។ ការ​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ថ្មី​មួយ​ បង្កើត​ចំណង​ថ្មី ហើយ​​ភ្ជាប់វា​ជា​មួយ​នឹង​វត្ថុ​បញ្ជា​សំណុំ​បែបបទ ។

កន្សោម​ចំណង

Enter the DOM node to bind the control model to. Click the ... button for a dialog to enter the XPath expression.

ទាមទារ

បញ្ជាក់​ថា​តើ​ពាក្យ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​លើ​ XForm ។

ទំនាក់ទំនង

ប្រកាស​ធាតុ​ជា​ទំនាក់ទំនង ។

បាន​តែ​​អាន

ប្រកាស​ធាតុ​បាន​តែ​អាន ។

ការ​បង្ខំ

ប្រកាស​ធាតុ​ជា​បង្ខំ​មួយ ។

ការ​គណនា

ប្រកាស​​ថា​ ធាតុ​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​

ជ្រើស​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ ដែល​វត្ថុ​បញ្ជា​គួរត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​សុពលភាព​ម្ដង​ទៀត ។

x

ជ្រើស​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ដែល​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ ហើយ​ចុច​ប៊ូតុង​ដើម្បី​លុប​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ ។

+

ចុច​ប៊ូតុង​ដើម្បី​បើក​ប្រអប់ ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​របស់​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ថ្មី​ម្នាក់ ។ ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ថ្មីទទួលពី​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ថ្មី ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះរាយ​វត្ថុ​ទាំង​អស់​ដែល​ត្រឹមត្រូវ​សម្រាប់​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ ។ វត្ថុ​មួយ​ចំនួន​អាចប្រើ​បាន​សម្រាប់​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​មួយ​ចំនួន ។


ចន្លោះ​មិន​ឃើញ

Specifies how whitespaces are to be handled when a string of the current data type is being processed. Possible values are "Preserve", "Replace", and "Collapse". The semantics follow the definition at https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

លំនាំ

Specifies a regular expression pattern. Strings validated against the data type must conform to this pattern to be valid. The XSD data type syntax for regular expressions is different from the regular expression syntax used elsewhere in LibreOffice, for example in the Find & Replace dialog.

តួលេខ (សរុប)

បញ្ជាក់​ចំនួន​សរុប​អតិបរមា​នៃ​តួលេខ​ ដែល​តម្លៃ​របស់​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​គោលដប់​អាច​មាន ។

តួលេខ (ប្រភាគ)

បញ្ជាក់​ចំនួន​សរុប​អតិបរមា​របស់​តួលេខ​ប្រភេទ ដែល​តម្លៃ​របស់​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​គោលដប់អាច​មាន ។

អតិ. (ដាក់​បញ្ចូល)

បញ្ជាក់​ការ​ដាក់បញ្ចូល​នៅ​ខាង​លើសម្រាប់​តម្លៃ ។

អតិ​. (ដាក់​បញ្ចូល)

បញ្ជាក់​ការ​ដាក់​បញ្ចូល​ខាង​លើ​សម្រាប់​តម្លៃ ។

អប្ប. (ដាក់​បញ្ចូល)

បញ្ជាក់​ការ​ដាក់​បញ្ចូល​ខាង​ក្រោម​សម្រាប់​តម្លៃ​នេះ ។

អប្ប. (មិនដាក់​បញ្ចូល)

បញ្ជាក់​កា​រ​មិន​ដាក់​បញ្ចូល​ខាង​ក្រោម​សម្រាប់​តម្លៃ ។

ប្រវែង

បញ្ជាក់​ចំនួន​តួអក្សរ​សម្រាប់​ខ្សែអក្សរ​មួយ ។

ប្រវែង (យ៉ាង​ហោចណាស់)

បញ្ជាក់​ចំនួន​អប្បបរមា​របស់​តួអក្សរ​សម្រាប់​ខ្សែ​អក្សរ​មួយ ។

ប្រវែង (ជិត​បំផុត)

បញ្ជាក់​ចំនួន​អតិបរមា​របស់​តួអក្សរ​ជាខ្សែ​អក្សរ ។

Please support us!