ប្តូរ​ចំណង​ទិន្នន័យ

កែសម្រួល​ចំណង​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុងកម្មវិធីរុករកទិន្នន័យ XForms ។

គំរូ

ជ្រើស​ឈ្មោះ​របស់​គំរូ​ XForms ។

បញ្ជី​ធាតុ

បង្ហាញ​ចំណង​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​វត្ថុ​បញ្ជា​សំណុំ​បែបបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ដើម្បី​ប្តូរ​ចំណង​ទិន្នន័យ​ ជ្រើស​ធាតុ​មួយ​ផ្សេង​ក្នុង​បញ្ជី​ ចុចយល់​ព្រម ។ ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​ពាក្យ​បញ្ជា បន្ថែម និង លក្ខណសម្បត្តិ សម្រាប់​ធាតុ​មួយ ចុច​ខាង​ស្តាំ​លើ​ធាតុ​នោះ ។

Please support us!