បន្ថែម​លក្ខខណ្ឌ

បន្ថែម​លក្ខខណ្ឌ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​រង​របស់​ប្រអប់​ បន្ថែម​ធាតុ/កែសម្រួល​ធាតុរបស់​កម្មវិធី​រុករក​ទិន្នន័យ ។

លក្ខខណ្ឌ

បញ្ចូល​លក្ខខណ្ឌ​មួយ ។

លទ្ធផល

បង្ហាញ​ការ​មើល​លទ្ធផល​ជា​មុន ។

កែសម្រួល Namespaces

បើក​ប្រអប់​ចន្លោះ​ឈ្មោះ​សំណុំ​បែបបទ​ ដែល អ្នក​អាច​បន្ថែម កែសម្រួល ឬ​លុប​ចន្លោះ​ឈ្មោះ ។

Please support us!